Р Е Ш Е Н И Е

Номер  1688   Година 11.09.2013    Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на единадесети септември две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 802 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.175 от АПК и е образувано по почин на съда за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1678/27.08.2013 г. по адм. дело № 802/2013 г. на Административен съд гр.Бургас.

В постановеното по делото съдебно решение, съдът е допуснал писмена грешка, като в диспозитива на страница пета е записано “РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.”.  Решението е постановено по чл.172 от Административнопроцесуалния кодекс, в производство по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд, съгласно чл.208 и чл.211 от АПК. Ето защо с изписването, че решението не подлежи на обжалване е допусната писмена грешка, която следва да бъде поправена.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОПРАВЯ допусната в решение № 1678/27.08.2013 г. по адм. дело № 802/2013 г. на Административен съд гр.Бургас, писмена грешка, като на страница четвърта, текста “РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. да се чете “РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: