РЕШЕНИЕ

 

№1711                   дата  20 септември 2013 год.                град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 09 септември 2013  год.

 в следния състав:

 

                                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело 91 по описа за 2013 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.210, вр. с чл.193 от ЗУТ.

            Предмет на оспорване е Решение № 5/20.08.2012г. на комисия по чл.210 от ЗУТ при община Несебър, с което е определена справедлива пазарна стойност на  еднократно обезщетение за сервитут към обект Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ DN500, землище на с.Равда, община Несебър, засягащ поземлен имот 61056.100.438 на площ от 30,89 кв.м., за който е определено обезщетение в размер на 87лв. и за който е посочено, че е собственост на „Равда тур” ЕООД, както и ПИ 61056.100.439, със засегната площ от 146,41 кв.м. и определено обезщетение в размер на 413лв., за който е посочено, че е собственост на „Сарк груп” ЕООД.

            Решението се оспорва от жалбоподателите „Сарк груп” ЕООД, гр.Варна, „Равда тур” ЕООД, гр.Бургас и „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр.Варна. Първият жалбоподател оспорва размерът на обезщетението, вторият жалбоподател възразява, че неправилно е посочен като адресат на решението, тъй като той не е собственик на засегнатия имот, но също оспорва размера на определеното обезщетение, третият жалбоподател посочва, че той е собственикът на имота, за който неправилно е посочено, че е „Равда тур” ЕООД и също оспорва размера на определеното обезщетение. Жалбите са идентични като съдържание, като по същество всички жалбоподатели желаят да бъде изменено решението в частта относно определените им обезщетения.

            В съдебно заседание жалбоподателите не изпращат представители.

            Ответникът – община Несебър се представлява от юрисконсулт, който счита жалбата, подадена от „Равда тур” ЕООД за процесуално недопустима за разглеждане, тъй като дружеството не е собственик на засегнат имот, а жалбите на другите двама жалбоподатели счита за неоснователни. В пледоария по същество моли съдът да се съобрази със заключението на вещото лице по слушаната експертиза относно размера на обезщетението.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбите на „Сарк груп” ЕООД и „Равда тур” ЕООД са процесуално допустими за разглеждане, тъй като двете дружества са посочени като адресати на обезщетението, за които административният орган е приел, че техни имоти се засягат от сервитута.

Жалбата на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ е недопустима за разглеждане, тъй като дружеството не е посочено в оспореното решение като носител на правото на обезщетение. Дали е въпрос на техническа грешка или друга причина е въпрос на законосъобразност на административния акт. Действително, данните по делото сочат, че „Равда тур” ЕООД с НА №  165/02.07.2009г. на Службата по вписвания при Районен съд – Несебър е прехвърлил в полза на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 61056.100.438 по КК на с.Равда, който е един от процесните имоти, засегнати от сервитута на площ от 30,89 кв.м. и за който е дължимо обезщетение, но административният орган е посочил, че обезщетението следва да се изплати на „Равда тур” ЕООД, поради което, независимо, че „Болкан енд сий пропъртис” е действителния собственик на засегнатия имот, по отношение на него процесното решение няма действие, тъй като не е посочен като адресат и въобще по никакъв начин не е участвал в развилото се административно производство. Това несъответствие не може да бъде санирано посредством съдебното обжалване, чрез заменяне на адресата на административния акт от съда и присъждане в негова полза на претендираното обезщетение. Жалбата на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ следва да бъде оставена без разглеждане, производството по отношение на този жалбоподател да се прекрати, а административната преписка да се върне на община Несебър ( в частност комисията по чл.210 от ЗУТ) за постановяване на административен акт спрямо действителния собственик на засегнатия ПИ № 61056.100.438.

Предмет на административното производство е определяне размера на обезщетението, дължимо за възникналите сервитути към обект  „Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ  DN500” в землището на с.Равда, община Несебър, касаещи ПИ с идентификатор 61056.100.438 и 61056.100.439. със Заповед № 125/10.03.2008г. на кмета на община Несебър има сформирана и действаща комисия по чл.210 от ЗУТ. С възлагателно писмо № 92-00-779/06.08.2012г. кметът на общината е възложил „Финконсулт – Бургас” ООД изготвянето на пазарна експертна оценка за определяне стойността на сервитутите на засегнатите от влезли в сила парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура имоти. От страна на изпълнителя е предложена справедлива стойност на сервитута към обект  „Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ  DN500” в землището на с.Равда, община Несебър, засягащ ПИ 61056.100.438  на площ от 30,89кв.м. в размер на 87лв. и засягащ ПИ 61056.100.439 на площ от 146,41 кв.м. в размер на 413лв. Така предложените експертни оценки са възприети от комисията по чл.210 от ЗУТ при община Несебър, като за тяхното одобряване е постановено и процесното Решение № 5/20.08.2012г., видно от което комисията е приела пазарна стойност на сервитута за имот 61056.100.438 в размер на 87лв., като е посочила, че имотът е собственост на „Равда тур” ЕООД, в чиято полза следва да се изплати обезщетението, както и е приела пазарна стойност на сервитута за имот 61056.100.439 в размер на 413лв., като е посочила, че имотът е собственост на „Сарк груп” ЕООД, който се явява носител на правото на обезщетение. До двете търговски дружества са изпратени уведомления за взетото решение.

По жалбата на „Равда тур” ЕООД:

Както се посочи в горното изложение, към момента на провеждане на административното производство по определяне размера на обезщетението, както и към момента на постановяване на процесното решение, този жалбоподател не е собственик на засегнатия от сервитута имот № 61056.100.438 по КК на с.Равда, община Несебър, поради което и неправилно е посочен в заповедта като адресат на определеното обезщетение. Този порок е неотстраним от съда, който не може да измени решението в частта относно адресата му. Решението е насочено към дружество, което не е носител на правото на обезщетение, поради което постановеното спрямо него решение е незаконосъобразно само на това сочено основание и следва да се отмени без да се разглежда по същество размерът на обезщетението определено за този имот. Несъответствието следва да бъде отстранено от административния орган, тъй като това би повлияло на последващите заповеди по чл.193 от ЗУТ. Както се посочи по-горе в мотивите преписката следва да се върне на община Несебър в тази част за определяне на обезщетение спрямо  надлежния собственик на този поземлен имот.

По жалбата на „Сарк груп” ЕООД:

Този жалбоподател е собственик на ПИ с идентификатор № 61056.100.439 по КК на с.Равда, община Несебър, част от който имот попада в трасето на обект „Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ  DN500” в землището на с.Равда, община Несебър, поради което, с процесното Решение № 5/20.08.2012г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при община Несебър е определена пазарна стойност на еднократното обезщетение в размер на 413лв. на сервитута за този имот, засегнат на площ от 146,41 кв.м. Жалбоподателят е оспорил размера на обезщетението, поради което по делото беше назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която установи, че трасето на тласкателя преминава по оста на полски пътища с идентификатори 61056.68.101 и 61056.56.101, със сервитут 3м от двете му страни, като пресича този процесен имот № 61056.100.439 с площ на ограничението146,41 кв.м. При определяне на пазарната стойност на сервитута и съобразно данните от използваните пазарни аналози, годни за сравнение, съдебният експерт е намерил пазарна стойност на сервитута 1215лв. без ДДС. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните, съдът кредитира същото като добросъвестно и компетентно изготвено, поради което съдът се основава на него при определяне размера на обезщетението. Съобразно установената при съдебното оспорване стойност следва да бъде изменено решението на комисията по чл.210 от ЗУТ при община Несебър.   

С оглед горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК и чл.215, ал.7, във вр. с чл.210 от ЗУТ, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр.*** против Решение № 5/20.08.2012г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ при община Несебър и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 91/2013г. на Административен съд – Бургас В ЧАСТТА  по оспорването на този жалбоподател.

ИЗПРАЩА административната преписка на община Несебър за определяне на пазарната стойност на сервитут към обект  „Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ  DN500” в землището на с.Равда, община Несебър относно ПИ с идентификатор 61056.100.438 по КК на с.Равда, община Несебър, с площ на ограничението 30,89 кв.м., собственост на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ гр.***.

ИЗМЕНЯ Решение № 5/20.08.2012г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ при община Несебър В ЧАСТТА относно определената пазарна стойност на сервитут към обект  „Тласкател от КПС 8 до т.61 РЕ  DN500” в землището на с.Равда, община Несебър относно ПИ с идентификатор 61056.100.439 по КК на с.Равда, община Несебър, с площ на ограничението 146,41 кв.м., собственост на „Сарк груп” ЕООД, гр.***, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 413лв. на 1215лв..

 

Решението е окончателно, като в частта, с характер на определение за частично прекратяване на производството по делото, може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: