Р Е Ш Е Н И Е  № 1754

 

Град Бургас, 27.09.2013г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV-ти административен състав, на двадесет и седми юни през две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 299 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.Х.Х. с ЕГН ********** против решение № 176/7.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 253 по описа за 2012г. на КРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000421 от 16.05.2012 година  на  Началника на областен отдел „ КД – ДАИ” гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 139 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата, на касатора е наложено наказание глоба в размер на 30 лева на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от Закона за движение по пътищата, а за нарушение на чл. 15  параграф 7 б. „ а „ , т. i от Регламент  3821 / 85 във връзка с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАвт.П му е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93В  ал.17 т.1 от ЗАвт.П.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено при съществени процесуални нарушения и необосновано. Моли съдът да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № 22-0000421 от 16.05.2012 година  на  Началника на областен отдел „ КД – ДАИ” гр. Бургас. Претендира присъждане на разноски по делото. Редовно уведомен, касаторът не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касация – Началника на областен отдел „ КД – ДАИ” гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.  Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е частично основателна.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение МФ Серия А – 2011 № 134333, съставен от главен инспектор при ОО „КД”ДАИ гр.Бургас на М.Х.Х. за това, че на 03.05.2012 година  около 15.40 часа в  гр. Карнобат на разклона за село Сигмен  по посока на движение от гр. Сливен за гр. Варна управлявал състав от ППС – влекач МАН с рег. № В 4591  КВ,  оборудван с тахограф тип 1324.51  и № 629714 , с прикачено полуремарке  с рег. №  В 3367 ЕК и двете собственост на фирмата превозвач, извършващ обществен превоз  на товари / контейнер /, със заверено копие  № 114800014, като полуремаркето  е било технически неизправно  тъй като е била нарушена целостта на левия спирачен диск  на средния мост, напукан радиално и водачът не представил тахографските листи за периода  от 00.00 часа на 07.05.2012 година до 15.00 часа на 19.04.2012 година или заместващото го удостоверение по образец. Първото деяние е квалифицирано от актосъставителя и от административнонаказващия орган като нарушение на чл. 139 ал.1 т.1 от ЗДвП, а второто като нарушение на чл. 15  параграф 7 б. „ а „ т. i от Регламент  3821 / 85 във връзка с изр. последно от същата буква и във вр. с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАвт.П.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че М.Х.Х. е извършил двете административните нарушения, за което била законосъобразно ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Настоящата инстанция споделя единствено мотивите на първоинстанционното решение, касаещи нарушението на чл.139, ал.1, т. 1 от ЗДвП. При прецизно установяване на всички релевантни за спора факти, районният съд правилно е приел, че за нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП административнонаказателната отговорност на М.Х.Х. е ангажирана в съответствие с приложимия материален закон.

Правилни са изводите на районния съд за точната правна квалификация на това нарушение в АУАН и в наказателното постановление. Съгласно разпоредбата на 139, ал.1, т. 1 от ЗДвП, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни. Като не е изпълнил това свое задължение в качеството си на водач на МПС по отношение на управляваното от него ремарке, касаторът е осъществил състава на административно нарушение, установен в чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП, за което законосъобразно му е наложено предвиденото в тази разпоредба наказание глоба във фиксиран размер от  30 лева. 

Както правилно е приел районният съд М.Х.Х. не е ангажирал доказателства, опровергаващи констатациите в АУАН, че той е извършил това нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат сила до доказване на противното, тоест в случая доказателствена тежест лежи не върху административнонаказващия орган, а върху лицето, срещу което е образувано админист-ративнонаказателното производство.

С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде оставено в сила като правилно в частта,  в която наказателното постановление е потвърдено, в частта, с която за нарушение на чл. 139 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата, на касатора е наложено наказание глоба в размер на 30 лева на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от Закона за движение по пътищата.

Решението е неправилно в частта, в която е потвърдено наказателното постановление, в частта, с която за нарушение на чл. 15  параграф 7 б. „ а”, т.i от Регламент  3821 / 85 във връзка с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАП на касатора е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93В  ал.17 т.1 от ЗАвт.П по следните съображения:

Разпоредбата на чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвт.П в редакцията ù към датата, посочена като дата на извършване на нарушението, въвежда задължение за водачите при извършване на превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона да спазват изискванията на Регламент  3821 / 85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт. Съгласно разпоредбата на чл. 15  параграф 7 б. „ а „ т.i) от Регламент  3821 / 85 когато водачът управлява превозно средство, снабдено със записващо оборудване, в съответствие с приложение I, водачът трябва да представи при всяко поискване на инспектора регистрационните листове за текущата седмица и тези, използвани от водача през предходните 15 дни. 

Съгласно чл.93в, ал.17, ал.1 от ЗАвт.П, на основание на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, водачът, който, при проверка от контролните органи не представи тахографските листа от текущия ден и тези от предходните 28 календарни дни се наказва с глоба в размер на  1 500 лева.

В АУАН и в наказателното постановление като описание на нарушението на  чл. 15  параграф 7 б. „ а „ т.i) от Регламент  3821 / 85, във вр. с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАП е посочено, че касаторът не е изпълнил задължението си в качеството си на водач, извършващ превоз на товари, да представи при проверка на контролните органи тахографките листа, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през периода от 00 ч. на 7.05.212г. до 15.ч на 19.04.2012г. или удостоверение по образец. В случая, част от посочения период от време е бъдещ, спрямо датата и часа на извършване на нарушението - 15.40 на 3.05.2012г., а именно периода, считано от 00ч. на 7.05.2012г. до тази дата. Следователно за този период е обективно невъзможно водачът да представи изискуемите документи. Не е извършено точно описание на изпълнителното деяние - налице е неяснота относно периода, за който водачът не е представил тахографски  листа. Този пропуск представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като е довел до ограничаване правото на лицето, сочено като нарушител, да разбере основните фактически рамки на нарушението, което му е вменено и да организира ефективно защитата си срещу него. С оглед изложеното това процесуално нарушение е самостоятелно основание за отмяната на потвърденото наказателно постановление в посочената част на самостоятелно основание.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение 176/7.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 253 по описа за 2012г. на КРС, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 22-0000421 от 16.05.2012 година  на  Началника на областен отдел „ КД – ДАИ” гр. Бургас, в частта, с която за нарушение на чл. 15  параграф 7 б. „ а „ т. i от Регламент  3821 / 85 във връзка с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАв.П, на М.Х.Х. с ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93В  ал.17 т.1 от ЗАвт.П и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000421 от 16.05.2012 година  на  Началника на областен отдел „ КД – ДАИ” гр. Бургас, в частта, с която за нарушение на чл. 15  параграф 7 б. „ а „ , т. i от Регламент  3821 / 85 във връзка с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАвт.П, на М.Х.Х. с ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93В  ал.17 т.1 от ЗАвт.П

ОСТАВЯ В СИЛА решение 176/7.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 253 по описа за 2012г. на КРС в останалата част.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./      

                                  

 

                                     2./