Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1692           16 септември  2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                       2. Павлина Стойчева

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 327 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – Бургас, подадена чрез процесуален представител, против решение № 2292/27.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4435/2012 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 772/03.10.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-гр.Бургас, упълномощен със Заповед ЗМФ-101 от 01.02.2010г. на Министъра на финансите, с което за нарушение на чл.40, ал.1 ЗСч, на „Арес компас” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Я.Г.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.47, ал.3 ЗСч.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, като излага доводи за постановяването му в нарушение на закона – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК във вр.чл.63, ал.1 ЗАНН за неговата отмяна. Моли съда да отмени оспореното решение и да постанови друго по същество, с което да потвърди като законосъобразно наказателното постановление № 772/03.10.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-гр.Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – „Арес компас” ООД - Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 2292/27.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4435/2012 година по описа на Районен съд - Бургас е отменил наказателно постановление № 772/03.10.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-гр.Бургас, упълномощен със Заповед ЗМФ-101 от 01.02.2010г. на Министъра на финансите, с което за нарушение на чл.40, ал.1 ЗСч, на „Арес компас” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.47, ал.3 ЗСч.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, които не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на производството и налагат отмяна на обжалвания акт. Приел е, че едното от тях се изразява в съставяне на АУАН след изтичане на тримесечния срок за това, установен в чл.34, ал.1 ЗАНН, а другото – в ненадлежно спиране и възобновяване на административното производство. Приел е също, че неправилно установеното деяние е квалифицирано като административно нарушение по чл.40 ЗСч, вместо по §9а ЗСч. - самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановлене според мотивите на първоинстанционното решение.

 Основното възражение на касатора е, че тримесечният срок, установен в чл.34, ал.1 ЗАНН за съставяне на  АУАН започва да тече от датата на узнаване на нарушителя, в случая от 21.05.2010г., когато е извършена нарочна проверка в хода на осъществен последващ контрол от органите на ТД на НАП. Поради това се твърди, че АУАН е съставен в законоустановения за това срок.

Санкцията на „Арес компас” ООД е наложена за това, че не е подало в законоустановения срок - 30.06.2009г., посочен в чл. 40, ал. 1 Закона за счетоводството, заявление за обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. пред Агенция по вписванията - Търговски регистър. За така установеното нарушение е съставен АУАН № 0020775/30.06.2010г., съставен от старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас и е издадено наказателно постановление № 772/03.10.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-гр.Бургас. В тях като нарушена е посочена разпоредбата на чл.40, ал.1 ЗСч във вр. чл.47, ал.3 ЗСч.

Така постановено решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е обсъдил всички релевантни за спора факти. Правилен е формирания от него извод, че в случая АУАН е съставен в нарушение на чл.34, ал.1 ЗАНН. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционното решение, че тъй като търговският регистър е публичен, първият възможен момент от който е могъл да бъде известен нарушителя за контролните органи е 1.07.2009г. Неоснователно е възражението на касатора, че за начало на срока по чл.34, ал.1 ЗАНН следва да се има предвид не датата, на която органите на ТД на НАП са могли да узнаят кой е нарушителя, а датата, на която той  действително им е станал известен след извършена нарочна проверка. Да се приеме това тълкуване на закона би означавало да се създаде възможност за администрацията да бездейства неоправдано дълго при положение, че 1.07.2009г. е първият момент, от който за нея е било обективно възможно да извърши последващата проверка за спазване изискванията на ЗСч. относно срока за подаване на годишни финансови отчети от регистрираните и от пререгистрираните по ТЗ търговци.

            Подобни действия по никакъв начин не са обусловени от опосредяващи ги действия на Агенция по вписванията. В случая, тримесечният срок по чл.34, ал.1 ЗАНН за съставяне на АУАН, считано от 1.07.2009г. е изтекъл, тъй като актът е съставен на 30.06.2010 година. Разпоредбата на чл.34, ал.1 ЗАНН е императивна. Предвидените в чл.34 ЗАНН срокове за съставяне на АУАН и за издаване на наказателното постановление целят образуване и провеждане на административнонаказателно производство спрямо конкретен извършител в разумен срок.  Ето защо, съставянето на АУАН след изтичане на тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН е винаги нарушение от категорията на съществените, опорочаващо изначално административнонаказателното производство до степен, обуславяща отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно на самостоятелно основание, без да е необходимо спора да бъде разглеждан по същество.

                    Мотивиран от изложеното, съдът намира, че предвид липсата на наведените в касационната жалба основания за отмяна, решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2292/27.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4435/2012 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                         2.