Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1693            16 септември 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                       2. Павлина Стойчева

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 349 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.Т. ***, подадена чрез пълномощник, против решение № 1991/28.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3836/2012 година по описа на Районен съд – Бургас в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 376/12 от 24.08.2012г., издадено от началник група в сектор “ПП”- КАТ при ОДМВР Бургас, в частта,  с което за нарушение на чл.139 ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на касатора е наложена глоба в размер от 3 000.00 лева на основание чл.179 ал.3 т.1 предложение първо ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, твърди че решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление в частите им, относно твърдяното административно нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП, са издадени при допуснати нарушения по приложението на материалния и процесуалния закон. Касаторът моли съда да отмени първоинстанционното решение в оспорената част и да постанови друго по същество, с което да отмени наказателното постановление № 376/12 от 24.08.2012г., издадено от началник група в сектор “ПП”- КАТ при ОДМВР Бургас в частта, с която за нарушение на чл.139 ал.5 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.179 ал.3 т.1 предложение първо ЗДвП. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник група в сектор “ПП”- КАТ при ОДМВР Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1991/28.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3836/2012 година по описа на съда е потвърдил изцяло наказателно постановление № 376/12 от 24.08.2012г., издадено от началник група в сектор “ПП”- КАТ при ОДМВР Бургас.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено, че касаторът е извършил двете административни нарушения, за които е бил санкциониран. Счел е, че те са правилно квалифицирани от административнонаказващия орган, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените и нарушения на материалния закон, обуславящи отмяната на оспореното наказателно постановление.

 Касаторът излага доводи за незаконосъобразност на оспореното решение и на потвърденото наказателно постановление само в частите им относно установеното нарушение на чл.139 ал.5 ЗДвП, за което е санкциониран на основание чл.179 ал.3 т.1 предложение първо ЗДвП. Основното му възражение е, че към момента на съставяне на АУАН е притежавал закупен винетен стикер, за което по делото са събрани достатъчно доказателства, поради което не е осъществил от обективна страна състава на административно нарушение, установен в чл.179, ал.3, т.1 ЗДвП.

Г.Д.Т. е санкциониран за това, че на 28.07.2012 г., около 17,45 часа, по път ІІ-99, в отсечката между гр.Созопол и местността „Аркутино”, в посока за гр.Созопол, в качеството си на водач на ППС с прикачено ремарке с рег.№ А 0404 ЕК общо с пет оси, е управлявал без валиден стикер. Водачът перфорирал сам винетния стикер по време на проверката. За така установеното нарушение е съставен АУАН № 376/28.07.2012г. и  е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановено решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Неправилно районният съд е приел, че при съставяне на акта и на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения.

Основателно е твърдението на касатора, че не е осъществил състава на административно нарушение, за което е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.1 ЗДвП.

Съгласно приложената от административнонаказващия орган санкционна разпоредба на чл.179, ал.3, т.1 ЗДвП водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба в размер на  3000.00 лева при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 /две/ и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 /дванадесет/ или повече тона.

Към момента на извършване на проверката касатора е разполагал със закупен винетен стикер. Това обстоятелство е отразено и в обжалваното пред районния съд наказателно постановление, което сочи на извода, че дължимата винетна такса е заплатена.

Нарушението, за което е ангажирана отговорността на Т. е за управление на МПС без валиден винетен стикер, поради което описанието на административното нарушение не осъществява състава на приложената санкционна разпоредба. Фактическото описание на административното нарушение съответства на нарушение на разпоредбата на чл.100, ал.2 ЗДвП, а именно: незалепване на валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата/ЗП/ в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища. Приложимата, в този случай санкционна норма е тази на чл.185 ЗДвП, а не чл.179, ал.3, т.1,предл. първо от с.з., тъй като касатора е разполагал с валиден винетен стикер към момента на проверката.

Като е достигнал до различни изводи от този, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени в оспорената част, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение №1991 от 28.12.2012 година, постановено по административно - наказателно дело № 3836/2012 година по описа на Районен съд Бургас в оспорената част и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление №376/12 от 24.08.2012 година, в частта, с която на Г.Д.Т. *** за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000.00 лева, на основание чл.179, ал.3, т.1, предл. първо.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                         2.