Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1694           16 септември 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                       2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 363 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на началника на РУП – Несебър, против решение № 7/10.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 841/2012 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 3699/27.08.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 Кодекс за застраховането /КЗ/, на Х.И.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315 ал.1 т.1 с.к.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е необосновано и незаконосъобразно, постановено в противоречие със закона. Моли съда да отмени оспореното решение и да постанови друго по същество, с което да потвърди като законосъобразно наказателното постановление № 3699/27.08.2012 г. на Началника на РУП- Несебър. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Х.И.Д., редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва сезиращата съда жалба. Счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 7/10.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 841/2012 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № 3699/27.08.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 КЗ, на Х.И.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл.315 ал.1 т.1 КЗ.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Изложил е мотиви, че то се изразява в липсата на яснота относно фактическите рамки на нарушението, която не позволява на лицето, сочено като нарушител, да упражни правото си на защита, както и на съда да постанови обоснован и стабилен акт. С тези мотиви е отменил оспореното пред него наказателно постановление.

 Основното възражение на касатора е, че Х.И.Д. е признал косвено вината си за извършването на установеното административно нарушение като е подписал без възражение съставения му АУАН. Твърди се също, че нарушението е индивидуализирано и че става ясно какво нарушение е вменено на Д..

Санкцията на Х.И.Д. е наложена за това, че на 20.08.2012 г. около 00.40 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, община Несебър, кв. “Чайка” в близост до кв. “Шатовалон”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка “Пежо“ с рег. № А2906КХ не е представил валидна полица за сключена застраховкаГражданска отговорност”, като притежава ППС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

Така постановено решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е обсъдил всички релевантни за спора факти. Правилен е формираният от него извод, че от словесното описание на нарушението в наказателното постановление не става ясно в какво качество е санкциониран Д. – като водач на МПС или като негов собственик, както и за какво нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност – за това, че не носи в себе си договор за застраховка или за липса на сключен такъв договор за автомобила. Обстоятелството, че Д. не е вписал възражения в тази насока в АУАН е ирелевантно, тъй като в случая неяснотата касае описанието на нарушенето в наказателното постановление, а не в АУАН. В акта такава неяснота не е налице - посочено е по недвусмислен начин, че Д. в качеството си на водач на автомобила не е представил валидна полица за сключена задължителна застраховка гражданска отговорност за същия за 2012г.  В наказателното постановление описанието на нарушението е дописано с факти, които не са предявени на Д. с връчване на АУАН – че е собственик на притежаваното МПС, за което не е сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност“, тоест описанието на нарушението, съдържащо се в наказателното постановление не е идентично с фактическата обстановка, изложена в АУАН. Това също е процесуално нарушение от категорията на съществените, което обуславя отмяната на наказателното постановление без спора да бъде разглеждан по същество.

      Мотивиран от изложеното, съдът намира, че предвид липсата на наведените в касационната жалба основания за отмяна, решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/10.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 841/2012 година по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                           2.