Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1695            16 септември 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                        2.Павлина Стойчева

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 385 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.Н.П. *** против решение № 48/2013г., постановено по административно - наказателно дело № 3891/2012 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № Е-257/28.09.2012 г. на Заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 32, т. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас/ НООРТОБ/, на осн. чл. 34, ал. 1 от същата наредба, на касатора  е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в противоречи с материалния и процесуалния закон. Моли съда да отмени оспореното решение и да постанови друго по същество, с което да отмени наказателното постановление № Е-257/28.09.2012 г. на Заместник кмет на Община Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Заместник кмет на Община Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да се остави в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 48/2013г., постановено по административно - наказателно дело № 3891/2012 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № Е-257/28.09.2012 г. на Заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 32, т. 1 НООРТОБ, на осн. чл. 34, ал. 1 от същата наредба, на касатора  е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че К.Н.П. е извършил деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление. Обосновал е извод, че като е отглеждал в двора си селскостопански животни около 30 броя кокошки,  касаторът е нарушил забраната, установена в чл.32, ал.1 НООРТОБ, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което законосъобразно му е наложено административно наказание на основание санкционната разпоредба на чл.34, ал.1  НООРТОБ. Изложил е мотиви, че  размерът на наложената му глоба е справедлив, съобразен както със степента на обществена опасност на нарушението, така и със степента на обществена опасност на самия нарушител.

Основното възражение на касатора е, че кокошките са домашни птици, които не се включват в общото понятие селскостопански животни, тъй като Закона за защита на животните и цитираните от него наредби ясно ги разграничават. Поради това се твърди, че кокошките не попадат  в понятието селскостопански животни, за чието отглеждане в гр.Бургас е въведена забрана в чл.32, т.1 НООРТОБ.

Санкцията на К.Н.П. е наложена за това, че отглеждал на 27.08.2012 г., в гр. Бургас около 30 бр. кокошки в задната част на двора, прилежащ към дома му,  находящ с в кв. „Лозово”, ул. „Елин връх ” № 3. Нарушението е установено при извършена проверка на място от служители на Отдел „”Екология и контрол за ООС” при Община Бургас и за него на нарушителя е съставен  АУАН № 0031501/27.08.2012 г., в който то е квалифицирано по  чл. 32, т. 1 НООРТОБ. Въз основа на цитирания акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановено решение е валидно, допустимо и правилно.

По делото не е налице спор относно фактите, които са прецизно установени от районния съд в съответствие със събраните по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност. Касаторът не оспорва факта, че е отглеждал 30 броя кокошки в двора, прилежащ към дома му на посочените дата и място в АУАН.

Основният спор между страните е правен и се свежда до това дали кокошките в качеството им на домашни птици попадат в нормативно установеното определение на понятието „селскостопански животни”, съответно дали са обект на забраната, установена в чл.32 НООРТОБ, посочена като нарушена разпоредба в АУАН и в наказателното постановление.

Съгласно цитираната разпоредба се забранява отглеждането на селскостопански и диви животни, птици и пчелни семейства в гр. Бургас.

Неоснователно е възражението на касатора, че това са две отделни понятия. Обстоятелството, че определения на двете понятия се съдържат в различни нормативни актове - Закона за защита на животните и в Наредба № 32 от 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици не обосновава само по себе си извод в този смисъл. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите, изложени в първоинстанционното решение, че понятието селскостопански животни, дефиниция за което се съдържа в §1, т.24 от ДР на Закона за животновъдството, в §1, т.5 от ДР на Наредба № 16/3.02.2006г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопанските животни и в § 1, т. 15 от Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, включва в съдържанието си понятието домашни птици, определение за което се съдържа в § 1, т. 4 от Нaредба № ДВ-103/21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и в § 1, т. 1 от Наредба № 32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици. Тези мотиви на районния съд са формирани при правилно тълкуване и прилагане на закона въз основа на задълбочен и подробен съпоставителен анализ на приложимите в случая материалноправни разпоредби. Настоящият касационен състав счита, че с оглед изчерпателността им, не е необходимо същите да бъдат преповтаряни в настоящото решение.

Предвид горното, неоснователно е възражението на касатора, че кокошките като домашни птици не са обект на забраната, установена в разпоредбата на чл.32 НООРТОБ.

В случая за извършване на деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление, правилно квалифицирано от админист-ративнонаказващия орган, законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на основание чл.34, ал.1 НООРТОБ, като му е наложено съответното по вид наказание, предвидено в цитираната разпоредба в справедлив размер.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил първоинстанционното решение при правилно приложение на закона. Същото следва да бъде оставено в сила, поради липса на наведените от касатора касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/2013г., постановено по административно - наказателно дело № 3891/2012 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                         2.