Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1696              16 септември 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                       2. Павлина Стойчева

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 423 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Т.К. *** чрез пълномощник против решение № 76/24.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4216/2012 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-7367 от 11.07.2012 г., издадено от заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед №1133/09.05.2012 г. от кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.3 т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас /НООРТОБ/ и на основание чл. 35 ал.2 и чл.34 ал.1 предложение първо от НООРТОБ, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител. твърди, че решението на районния съд е необосновано и неправилно, постановено в нарушение на закона. Моли съда да отмени оспореното решение и да постанови друго по същество, с което да отмени наказателното постановление № НП-7367 от 11.07.2012 г. на заместник кмета на Община Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Заместник кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас като неправилно да се отмени.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 76/24.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4216/2012 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № НП-7367 от 11.07.2012 г., на заместник кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 32, т. 1 НООРТОБ, на осн. чл. 34, ал. 1 от същата наредба, на касатора  е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че Т.К.К. е извършил деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление, тъй като е допуснал да се извършва дейност от битов характер – монтаж на интериорни врати, като с действията си е нарушил спокойствието на живущите във входа в часовете, определени за почивка от 14.00 до 16.00 в празнични и делнични дни.  Обосновал е извод, че е нарушена забраната установена в чл.3, т.4 НООРТОБ за извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищни сгради и в близост до тях, за което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Т.К.,  на основание чл.34, ал.1, предл. 1 НООРТОБ, тъй като в нея е предвидено налагане на наказание и на физическите лица, допуснали административно нарушение на наредбата. Изложил е мотиви, че  размерът на наложената глоба е справедлив, съобразен както със степента на обществена опасност на нарушението, така и със степента на обществена опасност на самия нарушител.

Основното възражение на касатора е, че представените от него писмени доказателства не са обсъдени от районния съд. Според касатора изводът на съда, че той е допуснал да се извършва дейност от битов характер – монтаж на интериорни врати е неправилен, при положение, че в АУАН и в наказателното постановление е посочено, че е извършител на тази дейност.

Санкцията на Т.К.К. е наложена за това, че на 29.06.2012г., около 14.55 ч., в гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл.70, вх.А, ет.8, ап.24, извършвал дейност от битов характер – монтаж на интериорни врати, с което нарушил спокойствието на живущите в жилищна сграда, в часовете, определени за почивка. За установеното нарушение е съставен АУАН № 029281/29.06.2012г., въз основа на който впоследствие е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановено решение е валидно, допустимо, но неправилно.

            Видно от фактическото описание на административното нарушение, съдържащо се в АУАН и в наказателното постановление, касаторът е извършвал дейност от битов характер – монтаж на интериорни врати, тоест описаното изпълнителното деяние е осъществено във формата на извършителство. Като нарушена в АУАН и в наказателното постановление е посочена разпоредбата на чл. чл.3, т.4 от НООРТОБ , въвеждаща забрана за извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.

Районният съд е обсъдил представените от касатора доказателства и ги е взел предвид, приемайки за безспорно доказано, че той е допуснал извършване на монтажа на интериорните врати. При така прецизно установената фактическа обстановка, различаваща се от изложените в АУАН и в наказателното постановление факти, че Т.К. сам е извършил монтажа, изводът на районния съд, че законосъобразно е ангажирана административнонаказателна отговорност на касатора е неправилен. Съдът се е позовал на разпоредбата на чл.34, ал.1, т.1 от наредбата, посочена в наказателното постановление като правно основание за издаването му, но в нея е предвидено ангажирането на администартивнонаказателната отговорност както на физическите лица, допуснали извършването на нарушения на разпоредбите на наредбата, така и на тези, които сами са ги извършили. Съдът извършва контрол за законосъобразност на наказателното постановление въз основа на изложените в него факти и не разполага с правомощия да изменя волята на административнонаказващия орган, в съответствие с установените факти в хода на образуваното съдебно производство по оспорване на наказателното постановление.

Изложеното налага извода, че решението на районния съд е постановено в нарушение на закона, поради което следва да бъде отменено като неправилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 76/24.01.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4216/2012 година по описа на Районен съд - Бургас и вместо него постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-7367 от 11.07.2012 г., издадено от заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед №1133/09.05.2012 г. от кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.3 т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас /НООРТОБ/ и на основание чл. 35 ал.2 и чл.34 ал.1 предложение първо от НООРТОБ, на Т.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                  2.