Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1698            16 септември  2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Павлина Стойчева

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 437 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на EТ „Симич-М.В.” с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –***подадена чрез пълномощник, против решение № 2311 от 28.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4582/2012г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 44270-О-00950/19.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с коeто за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.181 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е необосновано, незаконосъобразно и неправилно. Твърди също, че съдът не е взел предвид допуснатите в административнонаказателното производство нарушения на редица императивни разпоредби на ЗАНН, касаещи цялата процедура по установяване на нарушението, уведомяване на търговеца, съставянето на акта и на наказателното постановление. Моли съда да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 2311 от 28.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4582/2012г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 44270-О-00950/19.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с коeто за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.181 ЗДДС.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че не са допуснати процесуални нарушения в хода на админист-ративнонаказателното производство. Отхвърлил е като неоснователни възраженията на касатора, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, без да му е връчена покана по надлежния ред за съставянето на акта, както и възражението, че не са били налице законоустановените предпоставки за спиране на административнонаказателното производство. Приел е за безспорно установено от събрания доказателствен материал, че с бездействието си EТ „Симич-М.В.” е осъществил признаците на състава по чл.125, ал.5 ЗДДС. Изложил е мотиви, че не са налице предпоставките осъщественото нарушение да се квалифицира като маловажен случай, поради което законосъобразно била ангажирана административнонаказателна отговорност на едноличния търговец с издаване на процесното наказателно постановление.

Касаторът не оспорва извода на районния съд, че е извършил нарушението, описано в наказателното постановление. Основните му възражения са, че са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, обуславящи отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно на самостоятелно основание.

  На първо място твърди, че е налице нарушение на чл.40, ал.2 ЗАНН, тъй като АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, който не е бил поканен по надлежния ред да присъства при съставяне на акта.

 На второ място твърди, че не е извършено щателно издирване на нарушителя, а само формално е „спазена” процедурата, тъй като адресът на управление на едноличния търговец съвпада с адреса по местоживеене на физическото лице,  посетен в работно време от контролните органи, когато там е нямало как да бъде открит някой. Поради това счита, че не са били налице предпоставките за спиране на административнонаказателното производство, както и че е изтекъл срока за налагане на наказанието.

Санкцията на EТ „Симич-М.В.” е наложена, за това, че не е подал в законоустановения срок, посочен в чл.125, ал.5 ЗДДС, справка-декларация и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, за данъчния период месец март  2011г. Срокът в случая е бил до 14.04.2011 г. За  извършеното нарушение му е съставен АУАН № 0010950 /14.07.2011 година и е издадено наказателно постановление № 44270-О-00950/19.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас

Така постановено решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Анализът на разпоредбата на чл. 43, ал. 6 от ЗАНН налага изводът, че спиране на производството е допустимо от закона само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорично данни, че въпреки щателното издирване, той не е намерен.

Неравилен е изводът на районния съд, че в случая действията по издирване на нарушителя са извършени по законоустановения ред.

В конкретния случай е приложима  легалната дефиниция в §1, т.17 от ДР на ДПК/отм./ на понятието „щателно и документирано издирване” в какъвто смисъл е изложил мотиви и районния съд. Именно по този нормативно установен ред следва да бъде търсен нарушителя, за да се приеме, че издирването му е било щателно, тоест грижливо и внимателно извършено, а не формално. Представените по делото доказателства, обаче, не водят на извода, че този ред за щателно издирване на нарушителя е спазен. От двата броя протоколи, съставени на 5.10.2011г. и на 14.10.2010г., е видно, че двете посещения на декларирания от данъчния субект данъчен адрес са извършени от служители на ТД на НАП – Бургас без да има 14 дневен период между тях, в нарушение на изискванията, установени в §1, т.17 от ДР на ДПК /отм./. С оглед изложеното спирането на административнонаказателното  производство с резолюция от 14.07.2011г. е незаконосъобразно извършено, при липса на законоустановените предпоставки за това. Наказателното постановление е издадено след като е изтекъл предвиденият в разпоредбата на чл.34, ал.3  ЗАНН шестмесечен срок за това, считано от датата на съставяне на АУАН.  Този срок е предвиден с цел да се гарантира правото на нарушителя, образуваното срещу него административнонаказателно производство да приключи в законоустановен срок. Неспазването му е поради това нарушение на процесуалните правила от категорията на съществените, обуславящо отмяна на процесното наказателно постановление на самостоятелно основание, без да е необходимо спора да бъде разглеждан по същество. 

Като е достигнал до различни изводи, районният съд е постановил решение в нарушение на закона, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІI-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2311 от 28.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 4582/2012г. по описа на Районен съд - Бургас и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 44270-О-00950/19.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с коeто за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС на EТ „Симич-М.В.” – Бургас, с ЕИК по Булстат *** е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.181 ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

 

        

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                    

 

 

                                                                          2.