Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1691             16 септември  2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                       2. Павлина Стойчева

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 457 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – Бургас, подадена чрез процесуален представител, против решение № 1963/15.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 2054/2012 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № К12_1-0117497/16.01.2012г. на Директора на Дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.86, ал.1 ЗДДС, на „Прайм Дивелъпинг груп” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 17 282, 99 лева на основание чл.180, ал.2 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, като излага доводи за постановявянето му при неправилно приложение на закона – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК, във вр.чл.63, ал.1 ЗАНН, за неговата отмяна. Моли съда да отмени оспореното решение и да постанови друго по същество, с което да потвърди като законосъобразно наказателното постановление № К12_1-0117497/16.01.2012г. на Директора на Дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – „Прайм Дивелъпинг груп” ООД, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1963/15.12.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 2054/2012 по описа на съда е отменил наказателно постановление № К12_1-0117497/16.01.2012г., на Директора на Дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.86, ал.1 ЗДДС, на „Прайм Дивелъпинг груп” ООД с ЕИК 147154481 е наложена имуществена санкция в размер на 17 282, 99 лева на основание чл.180, ал.2 ЗДДС.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в непосочване в АУАН и в наказателното постановление на дата и на място на извършване на нарушението.

Основното възражение на касатора е, че в АУАН и в наказателното постановление е посочен моментът на нарушението, тъй като изрично са  посочени датите на издаване на фактурите, по които  дружеството нарушител не е начислило ДДС. Твърди се също, че изготвянето на справка – декларация по ЗДДС и отчетни регистри за месец януари 2011г. е ирелевантно за спора, тъй като дружеството е регистрирано по ЗДДС през месец февруари 2011г.

Санкцията на „Прайм Дивелъпинг груп” ООД е наложена за това, че не е начислило ДДС по реда на чл.86, ал.1 ЗДДС в общ размер на 17 282.99 лева за извършени от него доставки – продажба на недвижим имот, обективирана във фактура № 16/05.01.2011г. на стойност 24 315 лева без ДДС и авансово плащане, обективирано във фактура № 17/19.01.2011г. на стойност 48797.96, както и че не е отразило посочените доставки в регистър дневник – продажби и в СД за данъчен период 1.01.2011г. – 31.01.2011г., тъй като не е подало заявление за задължителна регистрация регистрация по чл.93, ал.1 ЗДДС и не се е регистрирало по този закон в срок. За така установеното нарушение е съставен АУАН № 0117497/4.10.2011г. от инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас и  е издадено наказателно постановление № К12_1-0117497/16.01.2012г. на Директора на Дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас. В тях като нарушена е посочена разпоредбата на чл.86, ал.1 ЗДДС. Посочено е също, че при извършена експертна оценка в хода на ревизия, извършена на „Прайм Дивелъпинг груп” ООД, е установено, че дружеството е достигнало облагаем оборот повече от 50 000 лева през месец април 2010г.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно като краен резултат, но по следните съображения:

По делото не е налице спор относно фактите, които са прецизно установени от районния съд в съответствие със събраните по делото доказателства.

Обстоятелствата, описани в наказателното постановление са установени в хода на извършена ревизия, приключила с издаване на ревизионен акт №02-28-1100880/10.10.2011 година на ТД на НАП – Бургас, ИРМ-Ямбол. В мотивите по ЗДДС на цитирания акт е посочено, че „Прайм Дивелъпинг груп” ООД  е регистрирано по реда на чл.96, ал.1 ЗДДС на 21.02.2011 година като заявлението за регистрация по ЗДДС, ведно със справката за облагаемия оборот и акт за регистрация по ЗДДС №020421100002335/17.02.2011 година, издаден от ТД на НАП – Бургас, са приложени по делото. Във връзка с подаденото заявление за регистрация е извършена документална проверка с протокол №9022691100004221 от 15.02.2011 годна, при която е установено, че за лицето са налице условия за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 ЗДДС.

Съгласно разпоредбата по чл.34, ал.1 ЗАНН не се образува административнонаказателно производство ако не е съставен акт за административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В конкретния случай, актът за установяване на адм. нарушение е съставен на 04.10.2011 година, т.е. след изтичане на предвидения в закона тримесечен срок, тъй като актът за регистрация е издаден на 17.02.2011 година и от тази дата следва да се счита, че задълженото лице е било известно на органа по приходите. Издаването на АУАН след изтичането на предвидения в закона тримесечен срок е съществено процесуално нарушение, което налага отмяната само на това основание на наказателното постановление.

            Мотивиран от изложеното, съдът намира, че предвид липсата на наведените в касационната жалба основания за отмяна, решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1963/15.12.2012Г., постановено по административно - наказателно дело № 2054/2012 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.