РЕШЕНИЕ

 

№ 1738                                      дата 27 септември 2013 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА     

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 491 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник отдел „Обслужване на данъкоплатци” към Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” в община Бургас против Решение №79/23.01.2013год., постановено по НАХД № 4423/2012 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП № 594/07.11.2012год. издадено от на Началник отдел „Обслужване на данъкоплатци” към Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” в община Бургас, с което, за извършено нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ и на основание чл.123, ал.1 от с.з., на „Тея-Бургас” ООД, гр.Бургас, ул.”Дебелт” №54 с ЕИК *** представлявано от управителя Т.П. е наложена имуществена санкция в размер на 600лв.

Съдебното решение се обжалва като постановено в противоречие с материалния закон. Не споделя изводите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че установеното нарушение не представлява „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и  потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание чрез пълномощник поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация се представлява от управителя Петков и чрез пълномощник оспорва жалбата като неоснователна. Поддържа писмено становище вх.№ 6849/18.02.2013год. и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение, депозира и допълнително становище. Претендира разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, но постановено при неправилно приложение на материалния закон.

Фактите по делото са безспорно установени и оскъдно описани от Районния съд. Въз основа на събраните доказателство съдът е преценил, че е налице съставомерност на констатираното деяние, но доколкото се касае за незначително закъснение, не са настъпили вредни последици и осъщественото нарушение е с ниска степен на обществена опасност, са налице предпоставки за квалифициране на същото като „маловажен случай”, с оглед на което е отменил издаденото наказателното постановление.

Решението е неправилно.

Не могат да бъдат споделени мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като настоящият касационен състав счита, че не са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Нарушението по чл.14, ал.1 от ЗМДТ е формално, такова, на просто извършване и само фактът на неговото констатиране е основание за обосноваване на административнонаказателната отговорност на санкционираното дружество. От обективна страна съставът на нарушението не съдържа в себе си настъпването на съставомерни последици, при наличието на които да бъде преценявана неговата малозначителност. Отделно от това касае се за задължение свързано с последващи публичноправни вземания на общината във връзка с определянето и начисляването на данък върху имота, поради което не може да се приеме, че случаят е маловажен, тъй като засяга публичния интерес.

Съгласно  чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ, за новопостроените или придобитите по друг начин имоти, собственикът уведомява за това писмено в двумесечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. За неспазване на така регламентираното задължение се предвижда глоба за нарушителите в размер от 500 до 3000лв., на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ.

Безспорно е по делото, че санкционираното дружество не е подало в предвидения за това срок (2-месечен от придобиването на конкретния недвижим имот) изискуемата декларация по чл.14 от ЗМДТ за придобит на 17.08.2012год. недвижим имот земя/сграда, находящ се в кв.Сарафово, ап.20 (съгл. описание то на имота в АУАН), като същата е подадена едва на 31.10.2012год. с вх.№ 9527. Доколкото се касае се императивна норма, която създава задължение за лицата, придобили недвижим имот да заявят това обстоятелство чрез подаване на декларация пред съответната общинска служба по местонахождението му и след като дружеството-ответник не е подало в законовия срок декларация по чл.14 ал.1 ЗМДТ, то същото е реализирало признаците от обективна страна на посочения в АУАН и в НП състав на административно нарушение, с оглед на което правилно е анагажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание.

На основание изложените по-горе мотиви, следва да бъде отменено решението на Районен съд – Бургас и вместо него се постанови друго, с което се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение №79/23.01.2013год., постановено по НАХД № 4423/2012 год. по описа на Районен съд – Бургас.

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 594/07.11.2012год. издадено от Началник отдел „Обслужване на данъкоплатци” към Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” в община Бургас.

 

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

      2.