Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1699

 

гр. Бургас, 16 септември  2013 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХV състав, в съдебно заседание на дванадесети септември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                   ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 841/2013 г.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на ТД на НАП Бургас, е оспорил решение №206/07.02.2013г., постановено по АНД № 4931/2012г. по опис на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 42499-О-0003965/21.03.2012г. издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление на „ПРИ БАЙ ДИМО” ЕООД, гр. Бургас, за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, във вр.с чл.2,ал.2 и чл.3,ал.3, т.1 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно. Касаторът иска да бъде отменено решението на районния съд, а по съществото на спора да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по спора.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение, като правилно, предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно, като краен резултат.

Районният съд е приел, че АУАН, въз основа на който е издаден обжалваното пред него наказателно постановление, е издаден след изтичане на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН, като е следвало да бъде съставен в тримесечен срок считано от 01.03.2011г., а процесния АУАН е съставен на 20.09.2011г.

Търговското дружество  е санкционирано за това, че е подало декларация обр.6 за м.януари 2011г. след изтичане на срока, в който е бил длъжен да извърши това. От описаните в АУАН и наказателното постановление факти се установява, че за този период декларацията обр.6 е следвало да бъде подадена най-късно до 28.02.2011г., а тя е подадена на 19.09.2011г.

За да се приеме, че има нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН е необходимо да се установи кога е подадена декларация обр.1, защото данните от нея сочат, че е необходимо подаване на декларация обр.6.  Това е така, защото без информацията от декларация обр.1 административнонаказващият орган няма как да знае дали дружеството осигурява лица и колко са те. Затова тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН започва да тече от датата на подаване на декларация обр.1, когато такава е била подадена. В случая- на 28.02.2011г. При това положение  административнонаказващият орган може да установи нуждата от подаване на декларация обр.6, респ. липсата й след изтичането на съответният срок, само ако същото задължено да подаде тази декларация лице, вече е подало декларация обр.1 (с изкл. на самоосигуряващите се), т.е. от този момент наказващият орган знае дали и колко лица търговецът осигурява. По делото е установено подаване на декларация обр.1 в предвидения от закона срок, затова правилно първоинстанционният съд е приел нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН.

По тези съображения правилно районния съд е отменил обжалваното пред него наказателно постановление, поради което решението му следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА №206/07.02.2013г., постановено по АНД № 4931/2012г. по опис на Районен съд Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: