Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1753         27 септември  2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Евтимова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                       2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Манол Манолов

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 596 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, подадена чрез пълномощник, против решение № 150/4.02.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4766/2012г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02-0202645/30.10.2012г., издадено от директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, във вр.чл.1, ал.2 КТ, на основание чл. 414, ал. 3 КТ, на „Дип 08” ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –***, представлявано от И.Б.С. е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева.

 Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е необосновано и неправилно. Излагат се доводи за законосъобразност на отмененото наказателно постановление. Иска от съда да отмени оспореното решение и да реши спора по същество като потвърди наказателно постановление № 02-0202645/30.10.2012г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас.  

Ответникът по касационната жалба – „Дип 08” ООД, се представлява от управителя И.С., който оспорва касационната жалба и моли съда да остави в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  районния съд като неправилно да се отмени.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 150/4.02.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4766/2012г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 02-0202645/30.10.2012г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, във вр.чл.1, ал.2 КТ, на основание чл. 414, ал. 3 КТ, на „Дип 08” ООД, с ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че административнонаказващият орган неправилно е квалифицирал установеното административно нарушение по чл.62, ал.1 КТ, вместо по чл.63, ал.2, във вр.ал.1, предл. първо КТ. Формирал е извод, че не е налице съответствие между словесното описание на установеното нарушение и неговата правна квалификация в наказателното постановление. Счел е, че тъй като това обстоятелство е довело до накърняване правото на защита на лицето, сочено като нарушител, то представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, обуслявящо отмяната на оспореното наказателно постановление на самостоятелно основание.

 Санкцията на „Дип 08” ООД - Бургас е наложена, за това, че в качеството си на работодател, на 26.06.2012 г. е допуснал до работа в стопанисвания от него обект  - бистро „ Стария Созопол”, находящо се в***, Р.А.С. с като мияч, без сключен трудов договор в писмена форма, подписан от двете страни. За установеното нарушение е съставен АУАН № 02-0202645/23.07.2012г. и впоследствие е издадено наказателно постановление със същия номер от 30.10.2012г.

Основното възражение на касатора са, че установеното деяние правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.62, ал.1 КТ, тъй като между Р.А.С. и работодателя „Дип 08” ООД изобщо не е бил налице сключен трудов договор в писмена форма към датата на извършване на проверката и установяване на нарушението.

Така постановено решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Районният съд неправилно е приел, че с деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление, „Дип 08” ООД е нарушило чл.63, ал.2 във вр.ал.1, предл.първо КТ. Съгласно чл.63, ал.2 КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съгласно чл.63, ал.1, предл. първо КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. За да е налице нарушение на чл.63, ал.2, във вр.ал.1, предл. първо КТ, е необходимо страните да са подписали трудов договор, но екземпляр от него да не е предоставен от работодателя на работника и/или да не му е връчено копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. От фактическото описание на нарушението в АУАН и в наказателното постановление и от събраните по делото доказателства се установява, че  в случая изобщо не е сключен трудов договор в писмена форма между работодателя и работника. С това деяние е нарушено изискването на императивната разпоредба на чл.62, ал.1 КТ във вр. чл.1, ал.2 КТ, съгласно които отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения и трудовият договор се съставя в писмена форма. С оглед изложеното, правната квалификация на установеното нарушение по чл.62, ал.1 във вр.чл.1, ал.2 КТ е правилна в АУАН и в наказателното постановление и не е допуснато посоченото от съда несъответствие между нарушената правна норма и фактическото описание на нарушението. Отменяйки наказателното постановление поради допуснато при издаването му съществено нарушение на процесуалните правила, районният съд е постановил решение в нарушение на закона, което следва да бъде отменено.

От събраните по делото писмени доказателства, в това число списък на работещите в  проверения обект, съставен на място в деня на проверката и протокол за извършена проверка № 1883 и от свидетелските показания, ценени в тяхната съвкупност, безспорно се установява, че на посочената в наказателното постановление дата Р.А.С. е полагала труд в бистрото, стопанисвано от „Дип 08” ООД без да е налице подписан между нея и дружеството трудов договор. Тези доказателства кореспондират с изложеното в АУАН и в наказателното постановление. От друга страна дружеството не е ангажирало доказателства, които да опровергаят съдържащите се в тях констатации. С оглед изложеното „Дип 08” ООД, в качеството си на работодател, е осъществило деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление и е нарушило изискването на чл.62, ал.1 във вр.чл.1, ал.2 КТ.

С оглед изложеното, с издаване на наказателното постановление законосъобразно е ангажирана отговорността на „Дип 08” ООД на основание чл.414, ал.3 КТ, като настоящият съдебен състав намира, че размерът на наложената имуществена санкция е справедливо определен по-близо към предвидения в закона минимален размер.

 Изложеното, както и липсата на допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление 02-0202645/30.10.2012г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, налагат извода за неговата законосъобразност.

 По тези съображения и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 2-ро АПК и ч.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение 150/4.02.2013г., постановено по административно - наказателно дело № 4766/2012г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0202645/30.10.2012г., издадено от директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1 Кодекса на труда /КТ/, във вр.чл.1, ал.2 КТ, на основание чл. 414, ал. 3 КТ, на „Дип 08” ООД - Бургас, с ЕИК по Булстат ***, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева.

Решението е окончателно.

 

        

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                     

 

                                                                          2.