РЕШЕНИЕ

 

№ 1745                                       дата 27 септември 2013 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

2.     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

      

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 643 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията против Решение № 102/28.01.2013год. постановено по НАХД № 3140/2012год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП №105/05.03.2012год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което, за нарушение на чл.325, ал.1 от ЗЕС, във вр. с т.2.7.2 от Разрешението, във вр. с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации, на „Мобилтел” ЕАД гр.София с ЕИК *** е наложена имуществена санкция  в размер на 60 000лв.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда за неспазване на срока по чл.34 от ЗАНН обосновали отмяна на издаденото НП и се позовава на Тълкувателно решение №48/ 28.12.1981г. по н.д. №48/1981г.ОСНК на ВС. Излага доводи за определяне на наложената имуществена санкция в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация не се явява и представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.      

С обжалваното решение Районен съд – Бургас е отменил наказателно постановление № 0105/05.03.2012г. издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което, на „Мобилтел” ЕАД, гр.София, за нарушение  на чл.325, ал.1 от Закона за електронните съобщения,  вр. т.2.7.1 от Разрешението, вр. чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. За да обоснове този извод съдът е преценил, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като е изтекъл тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН, което представлява самостоятелно основание за отмяна на издаденото НП. Посочено е, че срокът тече от откриване на нарушителя и още с подаване на жалбата от страна на “Опел –Л.П.” ЕАД  до Комисията за регулиране на съобщенията – на 10.05.2011г. е бил посочен извършителят на наруше нието, поради което от следващия ден - 11.05.2011г. започва да тече срокът за съставяне на АУАН, който е изтекъл на 11.08.2011г., а АУАН е съставен на 07.09.2011г.

Решението е правилно като краен резултат, но по мотиви различни от изложените.

Настоящият касационен състав счита, че в конкретния случай административнонаказващия орган неправилно е формирал фактическата обстановка, което е довело до неправомерно ангажиране на отговорността на санкционираното дружество.

В съставения АУАН и в издаденото в последствие въз основа на него НП от наказващия орган е възприето, че по подадено на 25.05.2011г. заявление от „Опел-Л.П”ЕООД, гр.Бургас за преносимост на мобилен номер 359895433638 е налице отказ от страна на  „Мобилтел” ЕАД, с причина на отказа код 0005 – неплатени билингови фактури към момента на запитването. Посочено е, че по отношение на заявения номер за пренасяне не са били налице основанията за отказ, посочени в чл.30, ал.1 от ФС за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга. Нарушението е квалифицирано като такова по чл.325, ал.1 от ЗЕС във вр. с т.2.7.1 от Разрешението във вр. с чл.31 от ФС и на дружеството-ответник по касация е наложена имуществена санкция в размер на 60 000лв.

Така описана фактическата обстановка, послужила за ангажиране отговорността на „Мобилтел” ЕАД не кореспондира с действително установената такава и доколкото наказващият орган е изследвал факти неотносими към конкретното деяние, то направените констатации за съставомерност на същото се намират в пълно противоречие с данните от административната преписка.

Установява се по делото, че на 21.04.2011год. „Опел-Л.П”ЕООД, гр.Бургас, представлявано от управителя Л.К.П., като абонат на мобилна телефонна услуга, предоставяна от „Мобилтел” ЕАД (даряващ доставчик) чрез мобилен номер 359895433638 е подало в магазин на „Космо България Мобайл” (приемащ доставчик), гр.Бургас заявление за пренасяне на използвания от него мобилен телефонен номер (л.122 от делото), което заявление на 17.05.2011г. е оттеглено от дружеството-абонат (л.171 от делото).

На 25.05.2011г. абонатът подава повторно заявление за пренасяне на използвания от него мобилен телефонен номер (л.173 от делото). От приемащия доставчик е изпратено заявление за пренасяне № GLOB600812878 до даряващия доставчик на горепосочения номер, като заявлението е надлежно получено. На 27.05.2011г. Мобилтел” ЕАД отказва преносимост на заявения номер и като причина за отказа е посочен код 0005- неплатени билингови фактури към момента на запитване (фактури №221993015/12.04. 2011г. на стойност 114,52лв. с краен срок за плащане 27.04.2011г. и №225799968/02.05. 2011г. на стойност 126,34лв. с краен срок за плащане 17.05.2011г.). Фактурите са заплатени от дружеството-абонат на 28.05.2011г. и видно от справка от счетоводната система на „Мобилтел” ЕАД същите са със „затворен статус” т.е платени (л.257 от делото). На 01.06.2011г. до приемащия доставчик е изпратен отговор за дължими неустойки по заявлението на „Опел-Л.П.” ЕООД от 25.05.2011г. поради предсрочното прекратяване на договора.

На 06.06.2011г. от „Опел-Л.П”ЕООД, гр.Бургас, представлявано от управителя Л.К.П. отново е подадено заявление за оттегляне на второто заявление за пренос на номера в мрежата на „Космо България Мобайл”, между които номера и е процесният мобилен номер - 359895433638 (л.47 от делото).

На 22.06.2011г. с № GLOB601042785 от абоната е подадено трето поред заявление и преносът на използвания от дружеството мобилен телефонен номер е осъществен на 02.07.2011год. видно от приложената справка за преносимост на номера (л.48 от делото).

Разпоредбата на чл.52, ал.4 от ЗАНН безусловно вменява на наказващия орган задължението да се произнесе по преписката, едва след като извърши проверка за законосъобразността на АУАН и при преценка на направените възражения, изясни напълно всички факти и обстоятелства от значение за ангажирането на административнонаказателната отговорност, ако е необходимо и след допълнително събиране на доказателства. В нарушение на посочената норма, касаторът е издал наказателното постановление при неправилна преценка на фактите, касаещи извършването на деянието, от лицето сочено като извършител и то при положение, че последното, заедно с възраженията си, е представило и писмени доказателства за твърдяните от него факти.

Следва да се има предвид, че в административнонаказателното производство установяването на всички правнозначими факти, касаещи извършването на нарушението, дееца, неговата вина, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, следва да се извърши служебно от страна на наказващия орган, като отговорността на дееца се ангажира едва след извършена адекватна преценка на относимите обстоятелства. В конкретния случай това не само не е сторено, а недоумение буди и изследването от страна на органа на фактическа обстановка досежно заявление за пренос, което изобщо не е следвало да се процедира, предвид факта на неговото последващо оттегляне от абоната. В конкретния случай предмет на анализ следва да бъде заявлението за пренос, което е  подадено на 22.06.2011г., тъй като както се посочи  предходните две заявления са били оттеглени от абоната, поради което фактическите констатации на административнонаказващия орган, свързани с подаденото през м.май заявление за преносимост са напълно неотносими, като тази предходна процедура следва да се счита за приключила с факта на оттегляне на заявлението, поради което по нея не може да се осъществи състав на отказ от преносимост.

Съгласно чл.32, ал.1 от ФС (прил.ред.) срокът на реализация на преносимост е до 7 работни дни считано от подаване на заявлението при приемащия доставчик и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 7 часа”. В конкретния случай предмет на анализ следва да бъде заявлението за пренос, което е било подадено на 22.06.2011г., тъй като  предходните две заявления са били оттеглени от абоната. Седмодневният срок за пренос (изчислен в работни дни) изтича съответно на 01.07.2011г.-петък, като използвания от дружеството-абонат мобилен телефонен номер е пренесен на 02.07.2011год.(събота).  В този смисъл, след като по заявлението от м. май 2011г. процедурата е приключила с оттегляне на заявлението от абоната, не е налице вменения отказ от преносимост на номера, а по заявлението от м.юни 2011г. преносимостта е осъществена в предвидения от закона срок, поради което

Като е достигнал до краен извод за отмяна на наказателното постановление, Районният съд е постановил правилен съдебен акт, за който не се констатират основания за отмяната му и следва да се остави в сила. Ръководен от горните мотиви и на основание чл. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/28.01.2013год. постановено по НАХД № 3140/2012год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                    2.