Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1751                 27 септември  2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Евтимова

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                          2.Златина Бъчварова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Манол Манолов

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 645 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Мавронис”ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – *** представлявано от Н.М.М., подадена чрез пълномощник, против решение № 216/11.02.2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по наказателно-административно дело № 79 по описа на БРС за 2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0203379/30.11.2012 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 КТ на дружеството касатор е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева на основание чл.414, ал.3 КТ.

 Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител. Твърди, че решението на районния съд е  неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Излага доводи за незаконосъобразност на наказателно постановление, с което е ангажирана отговорността му за нарушение, което не е извършил и се навеждат подробни възражения срещу изводите на районния съд. Иска се от съда да отмени обжалваното решение и да реши спора по същество, като отмени наказателно постановление № 02-0203379/30.11.2012г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 216/11.02.2013г., постановено по административно наказателно дело № 79 по описа на БРС за 2013г. година по описа на Районен съд – Бургас е потвърдил наказателно постановление № 02-0203379/30.11.2012г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 КТ на „Мавронис”ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, на основание чл.414, ал.3 КТ.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че „Мавронис”ООД е извършило нарушението на чл.63, ал.2 КТ, като е изложил подробни мотиви защо в случая не намира приложение разпоредбата на чл.415в от КТ. Отчитайки, че имуществената санкция, наложена на дружеството е в минималния законоустановен размер, районният съд е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че към датата на извършване на проверката, С.Д.Й. не е изпълнявала трудова функция, а е била в заведението единствено, за да се запознае с работния процес. Поради това се твърди, че към тази дата за „Мавронис”ООД не е възникнало задължение да й връчи екземпляр от уведомлението до НАП за сключения с нея трудов договор, съответно, че дружеството не е извършило нарушение на чл.63, ал.2 КТ. Излагат се и доводи, че не са представени доказателства за компетентността на актосъставителя, както и че той не е установил по категоричен начин самоличността на намиращите се в заведението лица и причината, поради която същите са били там в този момент.

Санкцията на „Мавронис”ООД е наложена за това, че в качеството му на работодател, на 8.08.2012г. в 20.15 часа е допуснало до работа в стопанисвания от него обект Бирария „Кръст”, находяща се в***, С.Д.Й. на длъжност „сервитьор”, преди да й бъдат предоставени екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП. За така установеното нарушение е съставен АУАН № 02-0203379/16.08.2012г от старши инспектор при Д „ИТ” – Бургас и впоследствие е издадено потвърденото от районния съд наказателно постановление.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съгласно чл.63, ал.1 КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Съгласно чл.62, ал.3 КТ,  в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

За неизпълнение на изискването на чл.63, ал.2 КТ от страна на работодател, в чл.414, ал.3 КТ е предвидено налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1500.00 до 15 000.00 лв., а на виновното длъжностно лице глоба в размер от 1000.00 до 10 000.00 лв., за всяко отделно нарушение.

В хода на административнонаказателното производство и в производството пред районния съд, безспорно е установено от събраните писмени и гласни доказателства, че „Мавронис”ООД, в качеството на работодател, е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.63, ал.2 КТ, като е допуснало до работа на 8.08.2012г. в проверения обект С.Д.Й., преди да й връчи копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД на НАП. Поради това законосъобразно е ангажирана неговата отговорност на основание чл.414, ал.3 КТ с издаване на процесното наказателно постановление и правилно същото е потвърдено от районния съд като издадено в съответствие с приложимите процесуални и материално правни разпоредби.  

Неоснователно е възражението на касатора, че към датата на извършване на проверката, С.Д.Й. не е извършвала трудова дейност, както и че актосъставителят не е установил по категоричен начин каква е била причината за присъствието й в заведението в деня на проверката. По делото са събрани писмени доказателства, които опровергават тези твърденията на касатора. Сред тях е списък на работещите в бирария „Кръст” на 8.08.2012г. в 20.15 часа, съставен на място, в присъствие на управителя на дружеството, в който С.Д.Й. е вписала собственоръчно трите си имена, ЕГН и заеманата от нея длъжност – сервитьор, за което се е  подписала, както и протокол за извършена проверка № 2086. Актосъставителят също е категоричен в показанията си, че в момента на проверката С.Д.Й. е сервирала на гости в проверяваното заведение. От друга страна, между страните не е налице спор относно обстоятелството, че с работничката е сключен трудов договор на 6.08.2012г., както и че към датата и часа на проверката уведомление за същия не е било изпратено и заверено от ТД на НАП – Бургас, съответно не е било връчено Й.. От представената по делото справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 КТ, вх. № 02388123076342/8.08.2012г. е видно, че това уведомление е прието в ТД на НАП – Бургас в деня на проверката  - на 8.08.2012г., но няколко часа след извършването  й.

Последващо изпълнение на визираните в закона задължения сочи на извода, че е вследствие на извършената от контролния орган проверка и не може да послужи като основание за квалифициране на деянието като маловажно. Обстоятелството, че последиците от нарушението са отстранени в кратък срок след извършване на проверката, следва да се отчете при определяне размера на имуществената санкция, както правилно е процедирал административнонаказващия орган и както правилно е приел районния съд. Освен това, правилно е съобразена от първоинстанционния съд, разпоредбата на чл.415в от КТ, в приложимата ú в случая редакция, съгласно която нарушението на чл.63, ал.2 КТ не е маловажно.

Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на районния съд за неоснователността на възраженията на дружеството - нарушител, че проверката е незаконосъобразна, поради часа на извършването й, поради което същите не следва да се преповтарят.

Представените по делото длъжностна характеристика за длъжност старши инспектор в ТД на НАП, както и заповед за командироване № 586/8.08.2012г. на актосъставителя, в качеството му на старши инспектор, с цел извършване на проверки, ценени в тяхната съвкупност, водят до извода за неоснователност на възражението на касатора, че не са представени доказателства относно назначаването на актосъставителя на тази длъжност както и относно правомощията на същия.

По изложените съображения, съдът счита, че не се установиха наведените от касатора основания за отмяна на оспореното решение, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIІІ– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216/11.02.2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по административно - наказателно дело № 79 по описа на БРС за 2013г.

Решението е окончателно.

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                                           

 

                                               2.