Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №1719

 

гр.Бургас, 20 септември 2013г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 

при секретар Ст. А., като разгледа докладваното от съдия Галина Радикова  административно дело № 657 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 215 ЗУТ във вр. с чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от М.И.Д. и М.Д.Д.,***, против Заповед № РД-09-390/25.07.2007 г., издадена от Кмета на Община Камено, с която е одобрено частично изменение на ПУП – план за регулация, на УПИ ХVІ-621, кв. 43 по плана на гр. Камено, община Камено.

С жалбата се твърди, че оспореният акт е нищожен, тъй като е издаден от лице, което на притежава материална компетентност. Пак във връзка с оплакванията за нищожност се сочи, че заповедта е лишена от мотиви, както и че е издадена без наличието на предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.  Иска се прогласяване на нищожност.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез процесуалния си представител адвокат М., поддържат жалбата по изложените в нея аргументи.

Ответникът по оспорването не взема становище по спора.

Съдът намира, че подадената жалба е допустима. Оспорването е направено при хипотезата на чл. 149, ал. 5 АПК. Жалбоподателите са лица, които имат качеството на заинтересовани по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

От фактическа и правна страна съдът приема следното:

На 21.06.2007 г. Кметът на Община Камено е издал мотивирано предписание на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 и т. 6 и § 8 от ПР на ЗУТ, с което е наредил служебно да се измени действието ПУП-ПР на УПИ ХVІ-621, кв. 43 по плана на гр. Камено, като предназначението на новообразуваните УПИ „за КОО” при запазване на собствеността съгласно приложена скица. Въз основа на това предписание е бил изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПР, за посочения в предписанието урегулиран поземлен имот.

С писмо от 25.06.2007 г., връчено на 28.06.2007 г., жалбоподателите М.И.Д. и М.Д.Д. са били уведомени, че изменението на подробния устройствен план за УПИ ХVІ-621 в кв. 43 по плана на гр.Камено е допуснато от Експертен съвет и им е била указана възможността в 14-дневен срок от съобщението да направят писмени възражения. Липсата на такива възражения е била установена с акт, подписан от Директор дирекция УТАБ на 12.07.2007 г.

На 25.07.2007 г. Кметът на Община Камено е издал оспорената заповед, с която е одобрил частичното изменение на подробния устройствен план – План за регулация на УПИ ХVІ-621 в кв. 43 по плана на гр. Камено, община Камено, като обхватът на плана, площите и предназначението на новообразувани УПИ е следното: УПИ ХVІ – с площ 260 кв.м., предназначение „за КОО” и УПИ ХХІ – с площ 400 кв. м. - предназначение „за КОО”.

За издаването на този акт жалбоподателите са били уведомени с писмо изх. № 08-00-35/30.07.2007 г., което им е било връчено на 01.08.2007 г. В писмото изрично е била указана процесуалноправната възможност за оспорване на акта и органа, пред който оспорването може да бъде направено.

Жалбоподателите не са упражнили предоставеното им от закона право за оспорване законосъобразността на издадената заповед № РД-09-390/25.07.2007 г.

При тези факти, съдът намира, че възраженията, изложени в подадената жалба, въз основа на което е образувано настоящото производство, са неоснователни по следните съображения:

І. Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (редакция към датата на издаване на оспорения акт) подробният устройствен план по чл. 128, ал. 3 се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. В конкретния случай без съмнение е налице хипотезата на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, тъй като се касае до изменение на подробен устройствен план за част от населено място в обхват до три квартала. Според тази законова регламентация, кметът на Община Камено е и компетентният да издаде оспорената заповед, орган. Действително заповедта е подписана от лице, различно от Кмета на Община Камено, като пред изписаната длъжност, предхождаща подписа, е поставена запетая. Под положения подпис обаче е наличен печат, указващ, че подписът е положен от Зам.-кмета Н. Петров въз основа на Заповед за заместване № РД-09-378/18.07.2007 г.  Последната заповед, е приета като доказателство по делото и според нея,  кметът на Община Камено е определил поради отсъствието му от 23.07.2007 г. до 27.07.2007 г. , включително, да бъде заместван от Зам.- кметът на Община Камено – Николай И. Петров.

Заместващия има всички правомощия на замествания кмет, включително и издаването на заповеди  за изменение на ПУП. Затова не е налице липса на компетентност като основание за прогласяване нищожността на заповедта.

ІІ. Неоснователни са и възраженията, според които липсата на мотиви и липсата на предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ представляват порок, засягащ валидността на акта.

Липсата на мотиви представлява процесуален порок, който се отразява върху законосъобразността на акта, но не и върху неговата валидност.

 Понятията нищожност и унищожаемост на административните актове не са законово определени, преценката относно това кой от двата порока е налице следва да се осъществи за всеки конкретен случай, като се прецени доколко допуснатото нарушение при издаване на акта се отразява върху съдържанието му и засяга волеизявлението на административния орган до степен да се приравни на липса на волеизявление. Дори да се приеме, че в случая е налице нарушение на материалния закон, то не е дотолкова съществено, че да бъде приравнено на пълна липса на законова възможност за издаване на акт със съдържанието на оспорения.

В този смисъл, изтъкнатите нарушения не са от естество да предпоставят извод за нищожност.

Както вече бе посочено по-горе, жалбоподателите не са оспорили в предвидения от закона срок законосъобразността на издадения административен акт, с което е преклудирана възможност такава преценка да бъде извършена в хода на настоящото производство.

Ето защо и на основание чл. 219 ЗУТ във връзка с чл. 172 АПК, Административен съд гр.Бургас, ІV състав,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Д. и М.Д.Д.,***, против Заповед № РД-09-390/25.07.2007 г., издадена от Кмета на Община Камено, с която е одобрено частично изменение на ПУП – план за регулация, на УПИ ХVІ-621, кв. 43 по плана на гр. Камено, община Камено.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: