РЕШЕНИЕ

 

№1739                                       дата 27 септември 2013 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА     

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 677 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас против Решение № 157/без дата от 2013г. постановено по НАХД № 4589/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление №44272-О-0122 932/19.06.2012 г. издадено от Директор на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с което, на основание чл.181 от ЗДДС и за нарушение на чл.125, ал.5 от с.з., на М.И.В. в качеството й на ЕТ „Симич-М.В.”, гр.*** с ЕИК ***, e наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно поради това, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но е направил погрешни правни изводи, довели до отмяна на издаденото НП. Не споделя изводите на съда за допуснати съществени процесуални нарушения досежно съставянето на АУАН в противоречие с нормата на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Счита, че административнонаказателното производство е било надлежно спряно в съответствие с чл.43, ал.6 от ЗАНН, поради което не е изтекъл законоустановения 6-месечен срок за издаване на НП. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Ответникът по касация не изпраща представител. С писмена молба вх.№ 7972/11.09.2013г. оспорва подадената касационна жалба като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

 За да отмени издаденото НП Районен съд – Бургас е приел, че в производството по установяване на административното нарушение е допуснато съществено процесуално нарушение, нарушило правото на защита на дружеството-жалбоподател. Посочено е, че АУАН е бил съставен по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН – в отсъствие на представител на дружеството без същевременно да са били налице законовите основания за това. Предвид обстоятелството, че изпратената до дружеството покана за съставяне на АУАН въобще не е била връчена на дружеството и е била върната в ТД на НАП – Бургас без отбелязване на причините за невръчването, съдът е преценил, че хипотезата на чл.40, ал.2 от ЗАНН е абсолютно неприложима и с издаването на процесния АУАН безспорно е било накърнено правото на защита на дружеството-жалбоподател. На следващо място съдът е преценил, че обжалваното НП е издадено след повече от 6 месеца след съставяне на АУАН т.е след изтичане на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН

Решението е правилно.

Административният орган е използвал възможността да спре наказателното производство на  21.02.2012 год., позовавайки се на чл.43, ал.6 от ЗАНН, след като са били съставени 2 бр. протоколи за щателно издирване на лицето (№ 0011237/15.02.2012г. и №0011117/21.02.2012г.). Според настоящия касационен състав спирането на производството не е надлежно извършено, тъй като не съдържа отбелязване за органа, който го е извършил, а впоследствие възобновяването на производството отново е извършено от неизвестен орган, без по делото въобще да има информация, че подписалите се служители са такива в ТД на НАП, а още по-малко, че имат правомощия в развилото се административнонаказателно производство. Липсата на индивидуализиране на органа извършил тези процесуални действия препятства проверката на неговата компетентност и представлява самостоятелно основание спира нето да бъде прието за незаконосъобразно извършено.

В този смисъл поради ненадлежното спиране на административно наказателното производство, следва да се приеме, че срокът за издаване на НП не е спирал да тече, считано от съставянето на акта. Наказателно постановление № №44272-О-0122932 е издадено на 19.06.2012 г., т.е. след като са изтекли повече от шест месеца от съставяне на АУАН. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната на НП като незаконосъобразно на това самостоятелно основание.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на отменителни основания за касиране на решението, същото следва да бъде оставено в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV - ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/без дата от 2013г. постановено по НАХД № 4589/2012 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

    2.