РЕШЕНИЕ

 

№ 1741                                      дата 27 септември 2013 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА     

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 703 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас против Решение № 333/22.02.2013г. постановено по НАХД № 4468/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 44052-О-001517А/04.06.2012г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което, на „Актив 2005” ЕООД, с адрес за кореспонденция гр*** представлявано от управителя М.Г., за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл.355, ал.1 от КСО  е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите довели до отмяна на издаденото НП. Оспорва изводите на съда за приложимост на чл.34 от ЗАНН, като счита, че 3-месечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от момента, в който органът е узнал кой е нарушителят, а не от момента, в който е могъл или е бил длъжен да узнае. Твърди, че неподаването в срок на декларация образец 6 не може да бъде установено с текущ контрол. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и представлява.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд гр.Бургас за допуснати съществени процесуални нарушения на административнопроизводствените правила, довели до опорочаване на издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна, се споделят и от касационния състав на съда.

В конкретния случай, от данните по делото се установява, че дружеството-ответник, в качеството си на осигурител е следвало да подаде в срок 30.06.2011г. данни в ТД на НАП – Бургас - декларация образец 6 за месец май 2011год., което не е сторено.

На 02.11.2011год. е съставен АУАН с бланков №0015170 по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН - в отсъствие на нарушителя. Видно от направеното в акта отбелязване, на 02.02.2012год. образуваното с него административно наказателно производство е спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, с мотив, че след щателно издирване нарушителят не може да бъде намерен на посочения от него адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорично данни, че въпреки щателното издирване не е намерен. Приложените в административно наказателната преписка писмени документи не обосновават извод за надлежно спиране по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН на производството, като предприетите от приходната администрация действия с цел връчване на съставения на „Актив 2005” ЕООД, гр.Бургас АУАН не сочат на всички положени възможни усилия да бъде открит нарушителя.

Административният орган твърди, че до дружеството е изпратена покана с изх.№ ИТ-00-10501/28.9 за съставяне на АУАН от дата 02.09.2011год., но в административната преписка подобни данни не се съдържат. В последствие, на 20.12.2011год. образуваното административно производство е спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, като са съставени 2 протокола за извършени посещения от длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция с № 0011341/02.02.2011г. и № 0011356/25.01.2012г. с цел връчване на съставения му АУАН, при които посещения не са открити нито представляващия, нито упълномощено за целта лице.

Предприемането на горепосочените противоречиви действия от страна на приходната администрация не може да обоснове категоричен извод за положени всички възможни усилия да бъде открит нарушителя на декларирания адрес, поради което касационният състав на съда намира, че прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН в конкретния случай е станало при липсата на законовите предпоставки за това. Спирането на производството не е надлежно извършено, тъй като не съдържа отбелязване за органа, който го е извършил, а впоследствие възобновяването на производството отново е извършено от неизвестен орган, без по делото въобще да има информация, че подписалите се служители са такива в ТД на НАП, а още по-малко, че имат правомощия в развилото се административнонаказателно производство. Липсата на индивидуализиране на органа извършил тези процесуални действия препятства проверката на неговата компетентност и представлява самостоятелно основание спирането на производството да бъде прието за незаконосъобразно извършено.

В този смисъл поради ненадлежното спиране на административно наказателното производство, следва да се приеме, че срокът за издаване на НП не е спирал да тече, считано от съставянето на акта. Наказателно постановление № 44052-О-0015170А е издадено на 04.06.2012год., т.е. след като са изтекли повече от шест месеца от съставяне на акта. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната на НП като незаконосъобразно на това самостоятелно основание.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде оставено в сила. Мотивиран от горното, Административен съд  - Бургас, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333/22.02.2013г. постановено по НАХД № 4468/2012г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.      

     

           

 

 

                                                                                                                2.