РЕШЕНИЕ

 

№1744                        дата 27 септември 2013 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                          2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 715 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Мила Лифт” ООД, гр.*** с ЕИК *** представлявано от управителя В.Д.Д. против Решение № 35/08.02.2013год. постановено по НАХД № 1049/2012год. по описа на Районен съд – гр. Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №1341 от 22.10.2012г. издадено от Главен директор на ГД „Инспекция за държавен технически надзор”, с което, за нарушение на чл.7а, т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори и на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите, е наложена имуществена санкция в размер на 300лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Оспорва съставомерността на констатираното деяние, като излага доводи за неправомерно ангажиране на административнонаказателната му отговорност. Счита, че дружеството е санкционирано неколкократно за извършването на едно и също административно нарушение, като определеният размер на имуществената санкция е крайно несправедлив и в противоречие с чл.12 от ЗАНН. Иска се отмяна на касирания съдебен акт, както и на издаденото наказателно постановление. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Безспорно се установява, че на 21.06.2012г., дружеството-касатор, в качеството му на лице поддържащо асансьори по договор за абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби от 21.04.2011г., е допуснало експлоатацията на пътнически асансьор с рег.№ БсАС3574, намиращ се в хотел „Делта Палас”в КК Слънчев бряг, на който не е извършен периодичен технически преглед, обстоятелство, което се удостоверява от записите в ревизионната книга на асансьора.

Съгласно разпоредбата на чл.7а, т.3 от НБЕТНА се предвижда задължение на лицата, които имат пряко отношение към експлоатацията на съоръжението (ползвателя и поддържащата фирма), да не допускат експлоатацията на асансьори, когато на същите не е извършен технически преглед съгласно чл.24, ал.1 от Наредбата. В случая, при проверката е констатирано, че последният извършен технически преглед на описания асансьор е от дата 10.06.2008г., като към момента на проверката същият се експлоатира за превоз на пътници, а срокът по чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА (36 месеца) до следващия преглед е изтекъл на 10.06.2011г., но такъв преглед не е бил извършен.

В този смисъл, неоснователни са възраженията на дружеството-касатор за неправомерно ангажиране на административнонаказателната му отговорност на соченото основание. Като субект на нарушение същият е санкциониран не за това, че не е извършил съответните периодични технически прегледи в указания в наредбата срок, а за това, че е допуснал експлоатация на проверявания асансьор без да е извършен съответен технически преглед на това съоръжение.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че доколкото подадената касационна жалба е напълно идентична с жалбата, с която е сезирана първата инстанция и възраженията на дружеството – касатор досежно съхраняването на ревизионната книга на проверяваното съоръжение и  твърденията за санкционирането му нееднократно за едно и също извършено нарушение са обсъдени от районния съд и мотивите на съда се споделят и от настоящата инстанция, то същите не следва да бъдат обсъждани повторно.

Доводите на касатора обосновали искането за намаляване на размера на наложеното му административно наказание са неоснователни. Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Доколкото наложената на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите имуществена санкция в размер на 300лв. клони към предвидения от законодателя минимум, при диапазон на санкцията от 100лв. до 2 000лв., съдът намира така определеният размер за справедлив и съответстващ на превантивната функция на наказанието.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/08.02.2013год. постановено по НАХД № 1049/2012год. по описа на Районен съд – гр. Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                

                                                                                                    2.