РЕШЕНИЕ

 

№1742                        дата 27 септември 2013 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 12 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                          2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 746 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник на Районно управление „Полиция” гр.Несебър против Решение №22/01.02.2013г. постановено по НАХД № 1042/2012 год. на Районен съд-Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 2905/18.07.2012год. на Началника на Районно управление „Полиция”, гр. Несебър, с което, за нарушение по чл.100, ал.2 от Закона за движението по пътищата (неправилно посочено от съда като чл.100, ал.1, предл.първо) и на основание чл. 179, ал.3, т.4, предл.1 от с.з., на С.Л. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева.

Съдебното решение се обжалва като необосновано. Не споделя изводите на съда обосновали отмяна на издаденото НП, като излага доводи за съставомерност на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, Несебърският районен съд е установил, че на 07.07.2012г. около 18,00ч., на  път І, клас № 9, Е-87, срещу магазин „Жанет”, касаторът Л. управлява лек автомобил без валиден винетен стикер за платена винетна такса в нарушение на чл.139 от ЗДвП, за което е съставен АУАН № 2905/07.07.2012г., подписан без възражения от лицето. Въз основа на съставения акт, административнонаказващият орган е издал обжалваното НП, видно от което е възприел фактическа обстановка различна от описаната в АУАН и е наложил на жалбоподателя наказание за нарушение, което не е било предмет на проверката и не е било описано в АУАН. С наказателното постановление на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДв.П на С.Л. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за нарушение на чл.100, ал.2, предл.първо от ЗДвП , а именно за това, че в качеството си на водач е управлявал МПС без залепен винетен стикер по чл.10 ал.2 от ЗП на предното стъкло при движение по републиканските пътища. Предвид изложеното съдът е обосновал извод за допуснато в хода на административнонаказателното производство съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до накърняване  на правото на защита на наказаното лице. Посочено, че АУАН и НП притежават необходимото съдържание по чл.42 и чл.57 от ЗАНН, но двата акта са в противоречие, което налага отмяна на издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно.

На първо място, видно от обстоятелствената част на съставения АУАН нарушението, вменено на ответника по касация е описано като „управлява л.а без валиден винетен стикер за платена винетна такса за 2012год.” и същото е квалифицирано по чл.139 от ЗДвП. В посочената норма от ал.1 до ал.5  са изброени изчерпателно изискванията към ППС, движещи се по пътя досежно тяхната техническа изправност, оборудване, размери, маса и товар, включително и условието за платена винетна такса по реда на чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.

В издаденото НП на установеното нарушение са дадени две различни текстови описания, съответно: „управлява л.а без валиден винетен стикер за платена винетна такса” и „водач на МПС не залепя валиден винетен стикер по чл.10, ал.2 от ЗП на предното стъкло при движение по републиканските пътища”, като така разнопосочно описано нарушението е определено от наказващия орган като такова по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП. Текстът на чл.100, ал.2 от ЗДвП установява задължение за водача на МПС да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1 т.1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища. За това нарушение не е предвидена санкция в ЗДвП, поради което лицето е следвало да бъде санкционирано на основание чл.185, ал.1 от с.з., съгласно който за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

 За установеното нарушение, наказващият орган вместо да санкционира лицето на основание чл.185, ал.1 от ЗДв.П, му е наложил наказание на основание чл.179, ал.3, т.4, пр.1 от ЗДвП., според която водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, съгл. т.4, предл.1: пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача за което не е платена съответната винетна такса по чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба от 300 лв. Т.е. налице е несъответствие между текстовата част, описваща извършеното нарушение и юридическото основание за налагане на административното наказание, като несъмнено незалепянето на винетен стикер и неплащането на винетна такса са съвсем различни обстоятелства, още повече, че двете нарушения се санкционират на различно основание и предвиждат различни по размер административни наказания.

При издаване на едно наказателно постановление следва да е налице единство между описаното нарушение и неговата правна квалификация. Липсата на съответствие, води до нарушаване правото на защита на санкционираното лице, тъй като то е лишено от възможността да разбере, за което точно нарушение е санкционирано, за това което е описано в мотивите на наказателното постановление или за това което е посочено в санкционната норма. Това нарушение е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 22/01.02.2013год. постановено по НАХД № 1042/2012 год. на Районен съд-Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                   2.