РЕШЕНИЕ

 

                                                                № 1728                                дата 26 септември 2013 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 09 септември 2013 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:…………………………

 

разгледа адм. дело № 932 по описа за 2013 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.57а, ал.3 от ЗУТ.

            Предмет на оспорване е Заповед № 313/31.01.2013г. на заместник-кмета на  община Бургас, с която, на основание чл.57а, ал.3, във вр. с чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, е разпоредено „Газ трейд инженеринг” ООД, гр.Бургас да премахне преместваем обект, описан като „PVC навес за обслужваща дейност към обект по чл.120, ал.4 от ППЗТСУ – павилион за продажба на закуски”. 

            Жалбоподателят „Газ трейд инженеринг” ООД оспорва издадената заповед като незаконосъобразно, тъй като по същество обектът представлявал павилион с навес, което е единна конструкция, а не отделена в конструктивни части – павилион и навес за обслужваща дейност към павилиона, поради което възразява, че обстоятелствената част на заповедта е невярна. Иска се отмяна на заповедта.

            В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща представител.

            Ответникът – заместник-кмет на община Бургас се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на жалбата, като посочва, че административното производство се е развило изцяло по правилата на закона и е завършило със законосъобразен административен акт.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед и депозирана  в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Административното производство е образувано със съставяне на констативен акт №  О-13/12.07.2012г. от служители на община Бургас за извършена проверка на 05.07.2012г. на обект, означен като PVC навес с площ от 5,30 кв.м., поставен в УПИ ІV-152, кв.21 по плана на ж.к „Славейков”, гр.Бургас, югоизточно от бл.77, който имот е собственост на община Бургас, а обектът е собственост на жалбоподателя „Газ трейд инженеринг” ООД, като за него е констатирано, че не е издадено разрешение за поставянето му.

Против съставения констативен протокол е постъпило възражение от жалбоподателя вх.№ 26-00-828/10.12.2012г., видно от което, посочил е, че действително е разположил хладилни витрини в допълнителна площ до стопанисвания от него търговски обект, но е направил съответните молби към общината за начисляване на допълнителен наем.

            При тези фактически данни административният орган е приел, че обектът е поставен без разрешение от община Бургас по смисъла на чл.56, ал.2 от ЗУТ, поради което и на основание чл.57а, ал.3, във вр. с чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ издал процесната заповед № 313/31.01.2013г. за премахване на обекта.

 Заповедта е законосъобразна.

Съгласно нормата на чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Процесният обект разкрива белезите на преместваем такъв, тъй като фактическите констатации по административната преписка сочат, че навесът представлява PVC конструкция, в която са разположени хладилни витрини и по този начин е с обслужващо предназначение по отношение на основния търговски обект, разположен на основание чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.) в имота. По повод възражението на дружеството, че процесната конструкция не е самостоятелна , а е част от търговския обект и нейното премахване би го увредило,  от страна на общински служители е извършена повторна проверка на място, като от извършения оглед е констатирано, че изпълнения навес с PVC конструкция е с размери 3,30м/1,60м, разположен е върху бетонова площадка с височина 0,25м, монтиран е странично до бетоновия павилион за продажба на закуски – временния обект по чл.120, ал.74 от ППЗТСУ (отм.), като двете конструкции са самостоятелни и отделянето на навеса няма да засегне конструкцията на бетоновия павилион. Тези фактически констатации не са оборени успешно в хода на съдебния процес. Също така, безспорно е, че двете части на търговския обект не са изпълнени едновременно като единна обща конструкция, като процесният навес е допълнително разположен като разширение към основния обект и той се явява с обслужващо предназначение за съхраняване на хладилни витрини. След като е допълнително приспособен към павилиона по чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.), то неговото отделяне е възможно чрез демонтаж по обратния ред на монтажа.

Безспорно е също така, че за процесния обект не се представя разрешение за поставянето му, което изпълва хипотезата на чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ и е основание за издаване на заповед за премахването му на основание чл.57а, ал.3 от с.з. Като е установил горните правнозначими факти, административният орган правилно ги е субсумирал под хипотезата на приложимата правна норма, като е издал законосъобразна заповед за премахване.

Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Газ трейд инженеринг” ООД, гр.Бургас, бул.”Демокрация” № 168, вх.А, ет.5, ап.14 против Заповед № 313/31.01.2013г. на заместник-кмета на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: