Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1710             Година 19.09.2013            Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

                                                          

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на десети септември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 985 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.83, ал.5 от ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Образувано е по жалба на Р.Б.Б. с ЕГН: ********** *** срещу отказ рег.№ з-39/25.02.2013г. на началника на РУП Айтос, за издаването на приложение № 1 за закупуване и разрешение обр.3 за носене и съхранение на късо нарезно оръжие. В жалбата се прави искане да се отмени отказа, като незаконосъобразен и вместо него да бъде дадено положително становище по депозираното искане за издаване на разрешение за закупуване, съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие за самоохрана. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена

Ответникът – Началника на Районно управление „Полиция” Айтос, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

От Р.Б. е подадено заявление вх.№ К-27/17.01.2013г. (л.31 от делото) до началника на РУП Айтос с искане да му бъде издадено разрешение за закупуване, съхранение, носене и употреба на късо нарезно огнестрелно оръжие. Искането е мотивирано с нуждата от оръжие за самоохрана, тъй като през ноември 2011г. е направен опит за убийството му и оръжието ще се ползва за самоохрана. Към заявлението са приложени удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие № 379/2010г. (л.32 от делото), служебна бележка рег.№ 404/16.01.2013г. от Окръжна прокуратура Бургас за липса на данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинение, съдебнопсихиатрично освидетелствуване № 0..01479/16.01.2013г. (л.34 от делото), свидетелство за съдимост (л.35 от делото), искане за издаване на справка за съдимост (л.36 от делото) и справка за съдимост (л.37 от делото).

Относно издаване на исканото разрешение до началника на РУП Айтос е направена докладна записка рег.№ 820/04.02.2013г. (л.30 от делото) от главен полицай Т., в което се сочи, че при извършената служебна проверка е установено, че през последните три години Р.Б. не е лекуван за употреба на наркотични вещества, не е настаняван в заведения за отрезвяване и не е нарушавал обществения ред, за което да са му налагани административни наказани, не са налагани мерки за защита от домашно насилие и се води на отчет като ЛПИ в РУП Айтос. Посочено е, че съгласно изискванията за съхранение на огнестрелно оръжие заявителя е монтирал в дома си желязна каса, неподвижно закрепена със секретно заключване. Предвид изложеното е направен извода, че няма основателни причини на Р.Б. да се издава исканото разрешение.

Докладна записка с рег.№ 1247/22.02.2013г. (л.29 от делото) е съставена от инспектор С., за извършената проверка при която е установено, че за г-н Б. има данни в масивите и архивите на МВР. През 1995г. в РУП Айтос по чл.195 от НК, 1996г. в РУП Айтос по чл.215 от НК, 1996г. в РУП Созопол по чл.346 от НК, 1996г. в РУП Царево по чл.195 от НК, 2005г. в 1 РУП София по чл.339а от НК, 2005г. в 1 РУП Бургас по чл.343Б от НК. Посочено е че Р.Б. е ЛПИП ІІ категория в РУП Айтос. Предвид изложеното е направено предложение да не се издава исканото разрешение, поради липса на основателна необходимост.

Докладна записка с рег.№ 1250/22.02.2013г. (л.28 от делото) е съставена от главен полицай М., в която се сочи, че е извършена проверка по подаденото искане и са обобщени данните от предходните две докладни записки, като е изразено становище за липса на достатъчно основателни причини за издаване на исканото разрешение и на основание чл.58, ал.1, т.10 и чл.83, ал.5 следва да бъде издаден отказ.

От началника на РУП Айтос е издаден отказ рег.№ з-39/25.02.2013г. (л.27 от делото), с който на основание чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ е отказано издаването на Приложение № 1 за закупуване и Разрешение обр.3 за носене и съхранение на късо нарезно оръжие на Р.Б.. В мотивите на заповедта е прието, че не са налице основания, които по несъмнен начин да обосновават издаването на заявените разрешения, с което са налице условията на чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ. Отказът е връчен на 13.03.2013г., видно от приложената разписка (л.26 от делото) и е обжалван с жалба вх.№ 1390/25.03.2013г.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, а именно началника на РУ „Полиция”  Айтос, съобразно правомощията предоставени му с нормата на чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ,

При издаване на заповедта не са допуснати нарушения на процесуалните правила, тъй като са спазени процесуалноправните разпоредби на закона. Административния орган, след като е бил надлежно сезиран с подаденото искане, преди да издаде процесната заповед, съобразно чл.35 от АПК е установил фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е извършена и проверка по чл.83, ал.4 от ЗОБВВПИ.

Съгласно чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.

Жалбоподателят не е доказал наличието на такава причина. Действително от представеното по делото постановление за спиране на наказателното производство от 05.01.2012г. на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас се установява, че досъдебно производство № 482/2011г. по описа на ОД на МВР Бургас е образувано на 29.10.2011г. срещу неизвестен извършител, за това че на същата дата в гр.Айтос е опитал да умъртви Р.Б., като го прострелял с ловно оръжие и деянието е останало незавършено във фазата на опита по независещи от дееца причини. Наказателното производството, водено за престъпление по чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК до издирване на извършителя. Въпреки това, наличието на едно нападение срещу жалбоподателя и липсата на твърдения и доказателства за наличието на други заплахи и/или посегателства не доказва заявената необходимост. Също така искането е направеното след като е минала повече от година от инцидентна и спиране на наказателното производство, тоест дори и да е имало такава нужда, тя е била непосредствено след извършване на нападението, а не след като са минали 16 месеца. В този смисъл е и решение № 10057/04.07.2013 г. на ВАС по адм. д. № 3210/2013 г..

В случая не е налице и отменителното основание по чл.146, т.5 от АПК, тъй като обжалваната заповед не противоречи на целта на закона. Началникът на РУП Айтос се явява административния орган който осъществява контрол върху оръжията и боеприпасите и при правилно установеното наличие на основания по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, след изпълнение на законоустановената процедура, е издал отказа в съответствие с целта на закона, а именно да не се допуска безразборно разпространение закупуване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия, които са предмети с висока степен на обществена опасност, можещи да засегнат живота и здравето на множество граждани.

С оглед на изложеното жалбата на Р.Б.Б. против отказ рег.№ з-39/25.02.2013г. на началника на РУ „Полиция” Айтос е неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Б.Б. с ЕГН: ********** *** отказ рег.№ з-39/25.02.2013г. на началника на РУ „Полиция” Айтос.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: