Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           1298                       23.07.2015 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 826 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ЕТ „П. К.“ с ЕИК 102757996, със седалище и адрес на управление: ***, против решение № 25 от 11.03.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 5/2015 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът се явява лично и с упълномощен представител, който поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение ПРС е потвърдил наказателно постановление № 1/14.03.2014 г. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 200, ал.1, т.2 от Закона за водите е наложено на касатора ЕТ „П. К.“ административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева, за това, че охлаждащите води от собствения на търговеца пункт за производство на алкохол, както и водите от измиване на съдовете за дестилация, не се отвеждат в безотточен бетонов резервоар, откъдето периодично да се черпят, а са включени в дъждовна канализация, разположена под уличната настилка на ул. „Хаджи Димитър в с. Горица, водите от която се заустват във водосборно дере до посочената улица.

За да постанови този резултат съдът е приел, че едноличният търговец е ползвал водностопански съоръжения без необходимото за това основание, с което е осъществил състава на административното нарушение, за което е бил санкциониран. Съдът е счел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на наказателното постановление.

Според настоящия касационен състав, в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията са следните:

Касаторът е санкциониран на основание чл. 200, ал.1, т.2 от Закона за водите. В цитираната норма са предвидени няколко форми на изпълнителното деяние, респ. няколко самостоятелни състава на административно нарушение- ползва водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. В случая не е конкретизирано коя от тези хипотези е налице и доколкото обективните признаци, индивидуализиращи нарушението, не са ясно формулирани, в крайна сметка остава неясна волята на наказващия орган за какво нарушение е наложена санкцията. Видно от словесното описание на нарушението в обстоятелствената част на наказателното постановление, касаторът е санкциониран за това, че отпадъчните води от собствения му пункт за производство на алкохол „са включени в дъждовна канализация, водите от която се заустват във водосборно дере“. От изложеното не става ясно с какви конкретни действия касаторът е реализирал някоя от формите на изпълнителното деяние. С обжалваното решение ПРС е приел, че същият е „ползвал“ водностопански съоръжения. Този извод е необоснован доколкото, както се сочи в наказателното постановление, проверяващите лица само са констатирали вече настъпилия факт на замърсяването на водосборното дере, но не и неговия източник. Констатации за ползване на водностопанското съоръжение в наказателното постановление няма и следователно горният извод недопустимо се основава на предположението, че замърсяването е в резултат от развиваната в обекта на касатора дейност.

С оглед изложените в НП обстоятелства, би могло да се приеме, че отговорността на търговеца е ангажирана за изграждане на водостопанското съоръжение. Липсват обаче констатации относно характеристиките на същото, както и относно времето на изграждането му, което от своя страна препятства проверката относно спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН.

Съобразно нормата на чл.57, т.5 от ЗАНН, наказващият орган следва да направи констатации за всички обстоятелства, при които е извършено нарушението. В случая това изискване не е изпълнено. Липсата на яснота относно индивидуализиращите нарушението обективни признаци представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не позволява на нарушителя да се защитава адекватно, съобразно конкретните рамки на обвинението. Това процесуално нарушение не е от категорията нарушения, които могат да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като не се касае за нередовност в акта, поради което представлява основание за отмяна на наказателното постановление. Като е стигнал до друг извод, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени незаконосъобразното наказателно постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 25 от 11.03.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 5/2015 г. по описа на Районен съд- Поморие и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1/14.03.2014 г. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 200, ал.1, т.2 от Закона за водите е наложено на ЕТ „П. К.“ с ЕИК 102757996 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.