Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

            1288                                22.07.2015 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети юни, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 921 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Т.Б.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, представляван от пълномощника адв. П.Д. ***, против решение № 344 от 23.03.2015 г. по АНД № 496/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение № 344 от 23.03.2015 г. по АНД № 496/2015 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 14-0769-002952 от 10.07.2014 г., с което на основание чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП е наложено на касатора Т.Б.Г. административно наказание „глоба“ в размер на 450 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца, за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП.

Нарушението е установено със система за видеоконтрол „MultaRadar” с фабр. № 00209D32D4F9. Управляваният от касатора лек автомобил марка „Ауди Q7“ с рег. № ВТ 58 59 ВТ е заснет на 12.03.2014 г. в 13:52 часа в гр. Бургас, при движение по ПП Е773 км. 491, до бензиностанция „Ромпетрол”, в посока от кв. Ветрен към КПП-1, със скорост 154 км/ч., при ограничение от 90км/ч, въведено с пътен знак В-26.

За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че актът и наказателното постановление са издадени от компетентни органи (по аргумент на Заповед №Із-1745 от 22.08.2012 г. на министъра на вътрешните работи (лист №23,24 и 25 от делото) в кръга на техните правомощия по закон и установените в чл.34 от ЗАНН срокове. Приел е, че нарушението е установено по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Счел е, че техническото средство, с което е отчетено нарушението, е изправно и е от одобрен тип, с оглед приложените протокол за извършена техническа проверка № 129 от 19.03.2013 г. (лист 22 от делото на БРС) и удостоверение за одобрен тип средство за измерване от БИМ (на лист 21). Не е кредитирал представените по делото писмени доказателства- декларации по чл.188 от ЗДвП, като съставени след съставянето на акта и с липсващи реквизити.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че в пътния участък, посочен от наказващия орган, е въведено с пътен знак В-26 ограничение на скоростта за движение- до 90 км./час. В конкретния случай това ограничение не е било спазено от касатора. Скоростта на движение на автомобила, управляван от последния, е отчетена с допустимо от закона техническо средство- „MultaRadar“ с фабричен номер 00209D32D4F9 и приложената в преписката снимка № S0000134F084 е годно доказателство за установяване на релевантните обстоятелства. Заснето е нарушението, записани са датата и часа на извършването му и регистрационният номер на превозното средство, а и касаторът по същество не оспорва тези констатации в НП. С оглед на това съдът приема, че деянието е съставомерно и законосъобразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност.

Съдът намира за неоснователни възраженията на касатора за нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В наказателното постановление подробно са описани обстоятелствата, относими към съставомерните признаци на нарушението, вкл. мястото на извършването му- в гр.Бургас, ПП Е773, км.491 до бензиностанция „Ромпетрол“ и с оглед на това не би могло да се приеме, че правото на защита на същия е нарушено. Доколкото се касае за нарушение, извършено в населено място, несъмнено в случая е приложима нормата на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП.

Неоснователни са също доводите за несъответствие в номера на приложената снимка с този, посочен в НП. Първите девет знака от номера, отбелязан в НП- S0000131F, са отпечатани в долния ляв ъгъл на приложената снимка, а последните три цифри- 084 са записани в графата „снимка“ в горната и́ част. Съдът намира за неоснователно и възражението, че снимката не е предявена на касатора, доколкото същият, надлежно поканен да присъства при съставяне на АУАН, е отказал да получи поканата, както и да попълни представената му с нея декларация по чл.188 от ЗДвП. Що се отнася до приложените декларации по чл. 188 от ЗДвП, БРС е изложил подробни съображения защо не ги кредитира, които се споделят от настоящия съдебен състав.

С оглед изложените съображения съдът приема, че касационната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 344 от 23.03.2015 г. по АНД № 496/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.