О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1813/11.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на единадесети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 948/2012 година

 

Производството е образувано по жалба от Национална спортна академия “Васил Левски” (НСА), представлявана от доцент доктор П.Г. – ректор, срещу заповед № КД – 14 – 02 – 169/20.02.2009 година на началника на СГКК - Бургас.

С оспорената заповед (лист 41) е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на град Несебър изразяващо се в нанасяне на нов обект 51500.510.129 с площ от 2 200 квадратни метра – собственост на С.А.Р. и промяна в границите на поземлен имот с идентификатор 51500.510.82 (за почивен лагер), вписан като собственост на Община Несебър (Общината).

В жалбата се твърди, че със съдебно решение № 213/10.01.2009 година по гр. д. № 466/2008 година на Бургаски окръжен съд (лист 19-24) е прието за установено - по отношение на Общината, че НСА има право на стопанисване и управление, предоставено от държавата (като собственик), върху конкретно изброени недвижими имоти, част от които съвпадат с имотите, посочени в оспорената заповед на началника на СГКК – Бургас. Поддържа се, че неуведомяването на НСА за изменението на КК и КР на град Несебър е съществено процесуално нарушение в административното производство – основание за отмяна на заповедта. Иска се отмяната на заповедта.

След като съпостави твърденията на страните, приложената административна преписка и изводите на вещото лице, назначено по делото, съдът приема, че жалбата е недопустима.

            Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР измененията на кадастралната карта (кадастралния план) могат да се обжалват от заинтересованите лица, чийто кръг е очертан в т. 13 на § 1 oт ПЗР на ЗКИР, а това са собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижими имоти, които се засягат от изменението. Цитираните разпоредби не съдържат ограничение на този кръг от субекти, основано на предварително вписване в КР. Тълкуването на нормата в контекста на установителния характер на регистърното производство (ал. 5 на чл. 2 от ЗКИР) налага извод, че заинтересувани лица по чл. 54 ал. 1 от ЗКИР са всички лица, които претендират собственост или друго вещно право върху недвижим имот, засегнат от изменението на кадастъра, независимо от това дали са вписани като титуляри на права в имотния регистър, респ. в разписен лист към кадастрален план.

НСА установява правния си интерес и качеството “заинтересовано лице” с решението на Бургаски окръжен съд, което е влязло в сила (породило правни последици) на 13.10.2009 година. Т.е., в периода между момента на образуване на административното производство и датата на издаването на заповед № КД – 14 – 02 – 169/20.02.2009 година на началника на СГКК – Бургас, НСА не е притежавала качеството “заинтересовано лице”. Съдебното решение няма обратно действие, освен в изрично определени случаи, а конкретният не е такъв.

Доколкото правният интерес от оспорването на  заповед № КД – 14 – 02 – 169/20.02.2009 година на началника на СГКК – Бургас не е установен, жалбата на НСА следва да се остави без разглеждане, като недопустима.

            По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Национална спортна академия “Васил Левски”, представлявана от доцент доктор П.Г. – ректор, срещу заповед № КД – 14 – 02 – 169/20.02.2009 година на началника на СГКК - Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 948/2012 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: