О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1876

 

гр.Бургас, 16.09.2013 г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 591 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба наПонс-холдинг” АД, гр. Бургас против мълчалив отказ на публичен изпълнител да спре производството по изпълнително дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП - Бургас. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ и да постанови спиране на производството по  изп. дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП – Бургас.

На 02.09.2013 г. по делото е подадено заявление с вх. № 7793 от адвокат Мариела Суанска, процесуален представител на „Понс-холдинг” АД, гр. Бургас, с което моли на осн. чл. 159, т. 6 АПК производството да бъде прекратено, тъй като по оспорването на мълчаливия отказ – предмет на настоящето дело има влязло в сила съдебно решение № 1130 от 21.05.2013 г., постановено по адм. дело № 921/2013 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас. Към заявлението е приложено цитираното съдебно решение.

Видно от приложеното към заявлението решение предмет на адм. дело № 921/2013 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас е мълчалив отказ на публичен изпълнител да спре производството по изпълнително дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП – Бургас, който предмет е идентичен с предмета на настоящото производство. Жалбоподател е „Понс-холдинг” АД, гр. Бургас – жалбоподател и по настоящето дело. Идентично е и направено искане по двете дела.

Предвид горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя определението си от 16.05.2013 г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 9.10.2013 г. от 11.30 ч., с призоваване на страните.

Оставя без разглеждане жалбата на „Понс-холдинг” АД, гр. Бургас против мълчалив отказ на публичен изпълнител да спре производството по изпълнително дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП - Бургас. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ и да постанови спиране на производството по  изп. дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП – Бургас.

 Прекратява производството по адм.д. № 591/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                          СЪДИЯ:…………………………………