ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.09.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

 

На дванадесети септември               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б. 

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

административно   дело    номер   722  по    описа    за   2013  година.

 

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Симперто”ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорване – Общински съвет-Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура-гр.Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ:  Да се даде ход на делото.

 

С оглед изразеното от страните становище и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по жалба от „Симперто” ООД със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от П. П. срещу разпоредбите на чл.17а ал.1 т.4 и т.5  и ал.2 от Наредба № 11, с последно изменение с Решение № 404/20.12.2001година за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Поморие.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№5989/17.06.2013година от касатора „Симперто”ООД, с искане за издаване на съдебно удостоверение. Към молбата е приложено становище на Сметната палата, докладна записка на г-жа Я., извлечение от задължения на „Симперто”ООД.

 

Съгласно издаденото съдебно удостоверение с писмо вх.№7593/22.08.2013година е постъпила изисканата справка от Националния статистически институт от която са видни данните за инфлационните индекси в страната за периода 2010-2013година.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№6594/03.07.2013година от процесуалния представител на ответника по касация Общински съвет-Поморие, с която с оглед указанията на съда представят наличните в общински съвет-Поморие одобрени сметки за определяне разходите съгласно чл.44 ЗМДТ за периода 2009-2013година.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх.№5989/17.06.2013година от касатора „Симперто”ООД становище на Сметната палата, докладна записка на г-жа Я., извлечение от задължения на „Симперто”ООД, с писмо вх.№7593/22.08.2013година справка от Националния статистически институт с писмо вх.№6594/03.07.2013година от Общински съвет-Поморие одобрени сметки за определяне разходите съгласно чл.44 ЗМДТ за периода 2009-2013година.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с постъпила молба вх.№7963/11.09.2013година подадена от жалбоподателя „Симперто”ООД подписана лично от представляващия дружеството е заявено, че на основание чл.155 ал.3 от АПК оттегля оспорването. С оглед на което  и на основание чл.159, т.8 от АПК жалбоподателя е формулирал искане за прекратяване на производството.

 

ПРОКУРОРЪТ ПЕТРОВ: С оглед заявеното оттегляне на жалбата да се прекрати производството по делото.

 

Съдът като взе предвид горното намира от фактическа и правна страна следното:

Съгласно нормата на чл.155 ал. 1 от АПК при всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно нормата на ал.3 от същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай такава молба е депозирана лично от представляващия търговското дружество-жалбоподател, поради което съдът намира формулираното оттегляне за допустимо и основателно. Съгласно текста на чл.159 т.8 от АПК жалбата или протеста се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорваното бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него.

 

Във връзка така цитираните правни норми съдът намира, че са налице основанията регламентирани в чл.159 т. 8 от АПК, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Симперто” ЕООД „Симперто” ООД със седалище и адрес на управление***, представлявано от П. П. срещу разпоредбите на чл.17а ал.1 т.4 и т.5  и ал.2 от Наредба № 11, с последно изменение с Решение № 404/20.12.2001година за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Поморие.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 722/2013 година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                         2.

                                                              

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: