О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      1504                07.07.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на дванадесети юни две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 486 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод жалбата на Д.К.Ф. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № РД-10-29/10.02.2015 г. на Областен управител на област Бургас. С оспорената заповед е отменена Заповед № РД-10-256/18.11.2014 г. на Областен управител на област Бургас, с която е обявен конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, поради нарушение на материалноправни разпоредби. В нея се сочи, че областният управител не разполага с правомощия да прекрати вече започнала конкурсна процедура и се иска се отмяна на заповедта и връщане преписката на административния орган с указания за приключване на конкурса.

В съдебното заседание жалбоподателят поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна излага становище за недопустимост на жалбата, по съображения, че в закона не е предвидена възможност за осъществяване на съдебен контрол върху актовете и действията на органите по назначаване, извършени при провеждане на конкурсна процедура. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде прекратено производството по делото, алтернативно- да бъде отхвърлена жалбата, като неоснователна.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и доводите на страните, намира за установено следното:

Със Заповед № РД-10-256/18.11.2014 г. областният управител на Бургаска област е открил конкурсна процедура за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация- Бургас. В заповедта са били определени минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността и срокът за подаване на документите, и е било разпоредено конкурсът да се обяви в един местен ежедневник, в Административния регистър, на интернет страницата на Областна администрация- Бургас и на информационното табло в центъра за обслужване на граждани, в съответствие с разпоредбата на чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. С последваща заповед органът по назначаването е определил числеността и поименния състав на конкурсната комисия.

Страните не спорят, че жалбоподателят Д.К.Ф. е подал писмено заявление по образец и е бил допуснат до участие в конкурса.

Преди приключване на конкурсната процедура, на 10.02.2015 г. е била издадена оспорената Заповед № РД-10-29 на областния управител, с която последният е отменил своята Заповед № РД-10-256/18.11.2014 г. за откриване на процедурата, по съображения за нецелесъобразност от провеждането и́. За издаването на тази заповед е било изпратено съобщение до жалбоподателя с изх. № 94-00-1505/2/20.02.2015 г.

При тези данни съдът намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията:

С право на жалба се ползват лицата, чиято правна сфера е засегната неблагоприятно от административен акт, поради прекратяване или ограничаване на техни съществуващи субективни права, възникване на задължения или непораждане на субективни права. Правният интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните и за неговото наличие съдът следи служебно.

С процесната заповед областният управител е отменил своя заповед за откриване на конкурсна процедура за заемане на свободна длъжност в Областна администрация- Бургас. Както заповедта за обявяване на конкурса, така и заповедта за нейната отмяна, не притежават белезите на индивидуален административен акт и не подлежат на съдебен контрол. Първата от тях поставя началото на конкурсната процедура и на основание чл. 21, ал. 5 от АПК, като част от административното производство, не подлежи на самостоятелно оспорване. Тя не поражда непосредствено правни последици за подалия заявление за участие кандидат, а е само една правна възможност за последния. Доколкото конкурсната процедура не е приключена и класиране на участниците не е извършено, а с издаване на оспорената заповед е възстановено правното положение към момента преди откриване на конкурса, правата и интересите на жалбоподателя не са накърнени, и следователно за него не е налице пряк, непосредствен и личен интерес от оспорването. Ето защо съдът приема, че оспорването е процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, след отмяна на определението, с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколното определение от 12.06.2015 г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Ф. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № РД-10-29/10.02.2015 г. на Областен управител на област Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 486/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: