ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА по КНАХ дело № 343/2013г. на Административен съд - Бургас:

 

            Считам, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно, като не  споделям решаващите мотиви на съда, че в случаите, когато нарушението е установено посредством мобилна радарна система, то следва да се санкционира с издаването на електронен фиш по реда на чл.189, ал.4 от ЗДвП.

Чрез създаването на нова ал.4 на чл.189 ЗДвП и въвеждане на понятието “електронен фиш” с измененията с ДВ, бр.10/11г., се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му (при доказано нарушение) с издаване на НП. Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл.189, ал.4 ЗДвП, а именно - нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и на нарушител. Вярно е, че ползваната законодателна техника е непрецизна, в частта относно пунктуацията на първото изречение на алинея 4 на чл.189 от ЗДвП, като полагането на запетая след думата „средство” провокира двусмислие и възможности за различно тълкуване. Все пак, граматичното, логическо и систематично тълкуване на тази разпоредба, включително и в контекста на нормата на чл.39, ал.4 от ЗАНН, която е новосъздадена именно с оглед на чл.189, ал.4 от ЗДвП, както и във връзка с целта на законодателя (виж мотивите към законопроекта за изменение на ЗДвП - http://parliament.bg/bills/41/054-01-84.pdf) налага се извод, че издаването на електронен фиш е строго ограничено и възможно само в случаите, в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани от контролен орган,  дори и това да се заключава само до позиционирането на контролната система, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП, следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. Противното разбиране би довело до заобикаляне на закона и до стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен  контрол по спазване на ЗДвП, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване. В конкретния случай следва да се приеме, че електронният фиш е издаден за нарушение, констатирано в отсъствие на предпоставките на чл.189, ал.4 ЗДвП, поради което същият се явява незаконосъобразен на това основание  е следвало да бъде отменен от съда.

 

 

                                                                                             СЪДИЯ: