Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1707/18.09.2013 година, град Бургас,

  

Административен съд –  Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети юни, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д.  № 1505/2009 година.

 

Производството е по реда на глава ХІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 1 ал. 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба, именувана “жалба” от Д.И.Х. с ЕГН ********** *** и И.П.И. с ЕГН ********** *** и Общински съвет – Бургас (ОбС), след разделянето на съдебното производство по адм.д. № 846/2009 година по описа на АдмСБ (лист 2-5, 25-26 и 37-39).

Предявени са искове за обезщетение на ищците от претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на издаден незаконосъобразен административен акт – решение № 32/13.04.2009 година на Общински съвет – Бургас.

Цената на исковете, определена от всеки един от ищците, след допълнителни уточнения и изменение (лист 72 стр.ІІ, 84 и 236), е по 62 500 лева, от които - 2 500  лева – неимуществени вреди и 57 500 лева – имуществени вреди.

Ищците поддържат, че вследствие на незаконосъобразното решение на ОбС, отменено от АдмСБ, са претърпели имуществени вреди, изразяващи се в обезценка на съсобствения им имот – разликата между цената, която те са договорили с купувач чрез подписан предварителен договор и цената, която са могли да получат към момента на подаването на иска. Според тях, неправомерното “преместване” на имота в квартал с различни териториално – устройствени параметри на застрояване и отказало купувача и е обусловило имуществените вреди.  Ищците поддържат, че са претърпели душевни страдания и притеснения, свързани с емоционалния стрес и безпокойство във връзка с продължилото с години административно производство и незаконосъобразния акт на ОбС.

В съдебно заседание, чрез процесуалните си представители, поддържат исковата молба, ангажират допълнителни доказателства.

Ответникът ОбС, чрез представляващия юрисконсулт, изразява становище за липса на пасивна процесуална легитимация по ЗОДОВ.

Ответникът Община Бургас, в писмено становище – отговор и чрез процесуален представител, оспорва исковете като неоснователни и недоказани.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава становище за неоснователност на исковата молба.

 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, установи следната фактическа обстановка.

Ищците притежават право на собственост върху недвижим имот № 004198 (имот № 198 от масив № 4), представляващ нива с площ от 6 дка, находяща се в землището на кв.Крайморие, местността „Кафка – Карантината”. По тяхна инициатива, от имот № 004198 е извършено обособяване на два имота с № 004392 и № 004393, всеки от които с площ - 3 дка. Впоследствие имот № 004392 е придобит от „БУЛ РУС 2007” ООД, а ищците запазват правото си на собственост върху имот № 004393.

Със заповед № РД-18-9/30.01.2009 година е одобрена кадастралната карта и регистър към нея на град Бургас, по силата на която процесните имоти получават следните идентификатори: имот № 004393 – идентификатор 07079.10.999; имот № 004392 – идентификатор 07079.10.998.

С решение № 3/21.04.2004 година на ЕСУТ при ОбС е приет предварителен проект за ПУП-ПРЗ на кв. ”Крайморие” на град Бургас. Имотът, собственост на ищците попада в територия, предвидена „за хотелски комплекс в паркова среда”.

С протоколно решение на ЕСУТ № 21/31.05.2006 година е прието техническото задание за окончателен проект на ПУП – ПРЗ, а с решение № 14/14.05.2008 година е приет окончателния вариант на плана със забележки. Според предвижданията на окончателния проект за имот № 004393, собственост на ищците е отреден новообразуван УПИ ІІ-198 в кв.58, който е разположен в посока югоизток спрямо фактическото местоположение на първоначалния имот № 004198 по картата на възстановената собственост (КВС) и попада върху южната част на имоти № 004313 и № 004314 по КВС.

УПИ ІІ-198 в кв.58 попада върху територия, предвидена по плана като устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина, обозначена като „Жм”, за която са приложими следните устройствени показатели: височина на застрояването до 10 м; плътност на застрояването – 30 %; интензивност на застрояването – 1,2; необходима озеленена площ – от 40% до 60%.

Според предвижданията на окончателния проект, територията на кв.53, където фактически попада имот № 004198 по КВС, респ. обособените от нето имоти с № 004393 и 004392 е отредена за устройствена зона от разновидност „рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи дейност”, обозначена като „Ок” с височина на застрояването от 12 м до 15 м, съответно от 2 до 5 етажа. Устройствените показатели за застрояване на зоните в територията “Ок” са: плътност на застрояването - 30 – 35%, интензивност на застрояването – 1,5; необходима озеленена площ – 50 %.

Срещу проекта на процесния ПУП – ПРЗ е направено възражение от оспорващите, което е обсъдено на заседание на ЕСУТ и уважено частично относно устройствените показатели, които са променени и определени като за зона “Ок” в кв.53. Посочено е, че за имот № 198 е отреден УПИ ІІ в кв.58, чиято площ отговаря на приложената с плана редукция и е постановено УПИ ІІ да се отреди за имоти 392 и 393 като новообразуваните имоти се отразят в КВС.

След отразяване на забележките в плана, проектът е разгледан повторно на заседание на ЕСУТ и обявен в ДВ, бр.4/16.01.2009 година.

От ищците отново е предявено възражение, което е обсъдено в ЕСУТ и отразено в протокол № 7/25.02.2009 година. Според становището на експертния орган възражението е основателно в частта му за завишаване на показателите за застрояване в УПИ ІІ в кв.58. Постановено е да се промени конфигурацията на УПИ І и УПИ ІІ в кв.58 като за имот № 393 се обособи УПИ откъм западната част по улица с о.т. 217 – 218. В източната част да се обособи УПИ – общинска собственост и двата имота да се посочат в устройствена зона Ок с показатели като за кв.53.

Въз основа на протоколите на ЕСУТ е прието и решение № 32/13.04.2009 година, с което ОбС, на основание чл.21 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и протоколи № 14/14.05.2008 година, № 25/06.08.2008 година, № 39/10.12.2008 година и № 7/25.02.2009 година, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. “Крайморие” - окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ.

Решението на ОбС е оспорено от ищците по съдебен ред, относно притежавания от тях имот и е отменено с решение № 704/25.05.2011 година по адм.д. № 846/2009 година на АдмСБ (лист 73-75). Решението на АдмСБ е оставено в сила от ВАС с решение № 3029/29.02.2012 година по адм.д. № 11 226/2011 година на ІІ отделение (лист 76 - 77). Основанието за отмяната на решението на ОбС е допуснато съществено процесуално нарушение в административното производство, а именно – липса на една от предпоставките по чл. 16 ал.4 от ЗУТ – решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, че урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди регулация.

 

В хода на административното производство по приемането на ПУП на квартал “Крайморие” ищците са установили договорни отношения посредник при продажба на недвижими имоти, а с негова помощ и с трето лице, желаещо да закупи имот № 004393. С посредникът е подписан договор за посредничество от 04.01.2008 година (лист 225), а с третото лице – купувач (В.К.В.) е сключен предварителен договор  за покупко – продажба на 12.04.2008 година (лист 226).

Купувачът, разпитан като свидетел (лист 254 - 256), още в момента на подписване на предварителния договор е бил известен, че предстои урегулиране на имота. При извършена последваща проверка от страна на купувача е установено, че местоположението на имота не съвпада с първоначално посоченото от продавачите (имотът е “преместен”), а проектните устройствени показатели са “променени” в неблагоприятна насока (“намалени”). Тези обстоятелства обусловили отказа на купувача да подпише окончателен договор.

С анекс от 30.06.2008 година (лист 272) действието на предварителния договор е прекратено, а платеният задатък е възстановен на купувача.

Свидетелите Н.Х. и А.В., разпитани (лист 232 стр.ІІ - 233) - в качеството на близки на ищците - твърдят, че прекратяването на сделката е довело до влошаване на здравословното състояние на И.И. и Д.Х., изразяващо се във високо кръвно, безсъние и нервност.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните прави изводи.

Съгласно разпоредбата на чл. 203 от АПК, гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Исковата защита е възможна при условията на чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ. Във фактическия състав на отговорността на държавата за дейността на администрацията, визирана в чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ се включват следните елементи: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред, като в случай на незаконосъобразно действие, същото би могло да бъде констатирано и в производството по обезщетението; вреда от такъв административен акт и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липсата на който и да е от елементите на посочения фактически състав не може да бъде реализирана отговорността на държавата по реда на чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.

Съдът счита, че исковете спрямо ответника ОбС са недопустими. Съгласно чл. 205 от АПК, искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. ОбС не е самостоятелна юридическа личност, а е орган на местно самоуправление на определена териториална общност. Пасивно легитимирана да отговаря в настоящото производство е единствено Община Бургас, която е юридическо лице, съгласно чл. 14 от ЗМСМА.

По отношение на Община Бургас исковете са неоснователни.

Въз основа на установените факти, съдът приема, че е налице незаконосъобразен акт на ОбС, отменен по съответния ред, но не са налице другите две предпоставки за реализиране на отговорността по ЗОДОВ – причинена вреда от акта и причинна връзка между акта и вредата.

Видно от доказателствата, представени от ищците, облигационното им правоотношение с купувача е възникнало, развило се и е приключило изцяло преди приемането на административния акт, който впоследствие е обжалван и отменен от съда.

В хода на административното производство по одобряването на ПУП на квартал “Крайморие” купувачът е бил мотивиран да се откаже от окончателния договор за покупко – продажба на имота въз основа на актове на помощен орган (ЕСУТ), които са предпоставка за приемането на решението на ОбС, но не са окончателни и в крайна сметка – не са били възприети от административния орган. Купувачът не е изчакал приключването на административното производство, за да установи точните параметри на застрояване на имота, а едностранно е изразил желание за прекратяване на договора. Съдът констатира, че към 13.04.2009 година (датата на приемане на решение № 32 на ОбС) устройствените показатели на имот № 004393 са такива, каквито са били посочени първоначално от ищците в облигационното им правоотношение с третото лице – купувач. Съдът счита, че не може да се обосновава отговорност по ЗОДОВ във връзка с отмяната на административен акт, който още не е съществувал към момента на прекратяване на облигационното правоотношение по покупко – продажбата на имота, респективно настъпване на вредите.

В този смисъл, недоказани останаха твърденията за наличието на вреда от незаконосъобразността на акта, изразяващи се в намаляване цената на имота, като резултат от решението на ОбС.

Наличието/липсата на третата предпоставка за реализиране на отговорността по чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ – причинна връзка, не следва да се обсъжда при липсата на доказани вреди от незаконосъобразното решение на ОбС. Не следва да се обсъждат и изготвените експертизи.

Съобразно установените обстоятелства по делото, съдът приема, че не е осъществен фактическият състав на чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ във вр. чл. 204 ал. 4 от АПК.

Исковата претенция срещу ОбС, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а срещу Община Бургас - като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ВРЪЩА исковата молба на  Д.И.Х. с ЕГН ********** *** и И.П.И. с ЕГН ********** *** против Общински съвет – Бургас.

 

            ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1505/2009 година – в тази му част.

 

ОТХВЪРЛЯ иска за обезщетение на Д.И.Х. с ЕГН ********** *** и И.П.И. с ЕГН ********** ***.

 

Решението може да се обжалва или протестира в 14-дневен срок от съобщаването му - пред Върховен административен съд, а в частта, в която исковата молба е върната – в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: