Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 1715          Година 20.09.2013          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.  

Прокурор Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1280 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Министъра на културата срещу решение № 656 от 27.03.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4576 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Не споделя изводите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като намира мотивите за допуснати съществени процесуални нарушения досежно реквизитите на наказателното постановление и нарушаване правото на защита на санкционираното дружество за неправилни и формални. Излага подробни доводи за съставомерност на констатираното деяние. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът - „Темплар” ЕООД, ***, представлявано от управителя С.Л.С., редовно уведомен, оспорва касационната жалба, като неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 3258/08.11.2012г. издадено от заместник-министър на културата, с което за нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.1 от Закона за авторското право и сродните му права и на основание чл.98в, ал.1, вр. чл. 97, ал. 1 от ЗАПСП на „Темплар” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не са спазени всички изисквания, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. За да мотивира този извод, съдът е посочил, че дата на извършване на нарушението е задължителен реквизит на наказателното постановление и в случая липсата и се явява формална предпоставка за неговата отмяна. Също така, съдът е приел, че фактическото описание на нарушението в АУАН и НП следва да съответства на посочената като нарушена законова разпоредба и последната следва да съвпада в АУАН и НП, което в случая не е налице. 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Настоящият съдебен състав не споделя решаващите мотиви на Бургаският районен съд, като намира, че в случая не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление.

На първо място, в обстоятелствената част на наказателното постановление се съдържа датата на извършване на нарушението - 18.05.2012г., като е посочено, че на тази дата дружеството организира публично изпълнение на запис на изброените произведения, без необходимото съгласие на организацията за колективно управление на авторски права, която представлява авторите.

На второ място не е налице и другото прието от съда процесуално нарушение, доколкото в наказателното постановление изрично е посочено, че при издаването на АУАН е допусната техническа грешка, като описаното деяние е квалифицирано неправилно като нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАПСП, вместо по чл.97, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАПСП. В случая, с оглед така извършеното отбелязване в наказателното постановление, както за съда, така и за  санкционираното дружество не е налице съмнение относно извършената от наказващия орган правна квалификация на деянието, а именно по чл.97, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАПСП. Също така, следва да се има в предвид и разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, съгласно която, наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, които обстоятелства в случая са налице.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди издаденото наказателно постановление, по следните съображения:

От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че на 18.05.2012г. при извършена проверка по спазване на ЗАПСП в ресторант „Хепи” находящ се в***, стопанисван от  „Темплар” ЕООД, обекта се е озвучавал с музикални произведения в изпълнение на запис.  Музиката в търговския обект е звучала от усилвателна уредба, включена към компютърна система с плейлиста, т.е налице е публично изпълнение на произведенията, чиито заглавия и изпълнители са изрично посочени в АУАН и НП. От санкционираното дружеството не са представени договори с необходимото по закон съгласие на авторите на произведенията, представлявани от организацията за колективно управление на авторски права „Мюзикаутор”, което съгласие дава право за публичното им изпълнение, съгласно чл.18, ал.1 и ал.2, т.3, във връзка с чл.35 и чл.58 от ЗАПСП. С това деяние е осъществен състава на административно нарушение по чл.97, ал.1, т.5, предл.2 от ЗАПСП и правилно дружеството е било санкционирано на посоченото основание. Наложеното наказание правилно е определено по вид, съобразно нормата на чл.97, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.83, ал.1 от ЗАНН и е в минималния предвиден от законодателя размер, като административнонаказващия орган го е определил, съобразно изискванията на чл.27 от ЗАНН.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

РЕШИ:

                            

ОТМЕНЯ решение № 656 от 27.03.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4576 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3258/08.11.2012г., издадено от заместник-министър на културата.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

 

                                                           2.