Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 1716          Година 20.09.2013          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.  

Прокурор Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1330 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Стронгил 2005” ЕООД, *** представлявано от управителя К.Т.А. срещу решение № 123/26.03.2013г. постановено по н.а.х.д. № 29 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за неправилно, постановено в нарушение на процесуалните правила. Твърди, че е налице противоречие между приетото от АНО за допуснато от работодателя нарушение и това, прието за установено от страна на първоинстанционния съд, като посочва, че съществува разликата между извършването на инструктаж и недокументирането на това обстоятелство. Сочи, че е налице образувано досъдебно производство срещу управителя на дружеството, което обстоятелство обуславя наличието на предпоставките на чл.33 от ЗАНН за прекратяване на административнонаказателното производство, без произнасяне по съществото на спорното нарушение. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 02-0203381/19.11.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.11, ал.5, вр.чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./ и на основание чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лева. При постановяване на решението си съдът не е констатирал наличие на съществени процесуални нарушения допуснати в административно наказателното производство, обуславящи отмяна на наказателното постановление, тъй като АУАН и НП съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. По същество съдът е преценил, че е налице съставомерност на установеното деяние, тъй като работникът Ж. е пострадал по време на отстраняване на повреда на асансьорната уредба в хотел „Казабланка” в гр.Обзор, стопанисван от „Обзор Мениджмънт” АД, по повод сключен между двете дружества (стопанисващото хотела и дружеството-жалбоподател) договор за извършване на ремонт на асансьорни уредби при необходимост. Съдът е преценил, че доколкото дружеството-жалбоподател, в качеството си на работодател на починалия работник, не е документирал проведения извънреден инструктаж в книгата за инструктаж, съгласно изискванията на Приложение № 1 от  Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. правилно е ангажирана отговорността му на посоченото основание.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Настоящият съдебен състав не споделя решаващите мотиви на Несебърския районен съд, като намира, че  неправилно за посоченото нарушение е ангажирана отговорността на дружеството-работодател.

Правилата и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са установени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредбата). Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата, работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, а според ал.2 инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, съответно съгласно ал.5 те се документират в Книги за инструктажи.

В случая, касатора е санкциониран, в качеството си на работодател, за това че не е документирал в книга за инструктаж, проведен извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на Ж.В. Ж., по отношение на което документиране не е налице спор по делото, че не е извършено. Това нарушение представлява неспазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, за което е предвидено налагане на административно наказание в чл.413, ал.1 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба, който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500. В случая лицето, което е имало задължение да отрази извършването на инструктажа в нарочната за това книга е длъжностното лице по чл.11, ал.2 от Наредбата, което го е извършило. Аргумент в подкрепа на този извод е и обстоятелството, че подписът му е един от реквизитите на книгата, съгласно приложение № 1 към чл.11, ал.5 от Наредбата. Вместо да приложи санкционната разпоредба на чл.413, ал.1 от КТ спрямо лицето което е извършило инструктажа, което не е спазило нормативно установено правило за неговото документиране, административнонаказващият орган неправилно е ангажирал отговорността на дружеството-работодател, на основание чл.413, ал.2 от КТ, която разпоредба предвижда налагане на имуществена санкция на работодател за неизпълнение на задълженията му за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На това основание може да се санкционира единствено работодател, който не е изпълнил задълженията си по чл.11, ал.2 от Наредбата, да определи ред и условия за провеждане на инструктажите от длъжностни лица с подходящо образование, а не по чл.11, ал.5 от Наредбата, където е визирано задължение за длъжностното лице, определено от работодателя и провело инструктажа, да документира същия в книгата за инструктаж.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Несебър,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

                                                         

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 123/26.03.2013г. постановено по н.а.х.д. № 29 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Несебър и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203381/19.11.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

 

 

 

 

                                          2.