Р Е Ш Е Н И Е

 

    Номер 1724           Година 24.09.2013              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                              2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1368 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от “Германос Телеком - България” ЕАД, гр.София, р-н ”Младост”, ж.к. „Младост” № 4, сграда 6, представлявано от Изп.директор З.К. против решение № 55/11.04.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 69/2013г. по описа на Районен съд гр.Айтос. Решението се обжалва като постановено при допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Не споделя изводите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като твърди, че в АУАН и в НП липсва дата на извършване на нарушението и че от същите не може да се разбере за неизпълнението на кое предписание е санкционирано дружеството. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и застъпва становище, че подаването на сигнал до КЗП не представлява предявяване на рекламация. С жалбата се прави искане да се отмени постановеното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение Районен съд гр.Айтос е потвърдил наказателно постановление № 27178 от 25.10.2012 г. на Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД ”КП” при КЗП с което на касатора  е наложена имуществена санкция от 200 лева за нарушение по чл.230 от ЗЗП. За да постанови решението съдът е приел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на акта и наказателното постановление, като в проведеното административнонаказателно производство правото на защита на санкционираното лице не е било нарушено. По същество съдът е намерил, че от събраните писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че търговецът е бил съвсем наясно какви са дадените предписания, в какъв срок е следвало да се изпълнят и въпреки изтичането на срока е отказал да ги изпълни. Посочено е, че към момента на проверката и въпреки предоставения срок до съставяне на акта е налице неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, с което жалбоподателят е нарушил задължението си, вменено му с императивната разпоредба на чл. 230 от ЗЗП. Предвид на това съдът е преценил, че правилно и законосъобразно е издадено обжалваното наказателно постановление, с което е ангажирана отговорността на дружеството.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия състав намира, че съдебното решение е валидно, допустимо и е съобразено с материалния закон. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и с подробни мотиви, въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Възраженията на касатора относно липсата на съществени реквизити в съставения АУАН и издаденото наказателно постановление, както и твърденията за ограничено право на защита на дружеството в проведеното производство са обсъдени подробно в първоинстанционното съдебно решение, като мотивите на съда за неоснователност на същите се споделят напълно от настоящия касационен състав, поради което не следва да бъдат преповтаряни.

В случая от събраните по делото доказателства се установява, че касаторът е допуснал описаното по чл.230 от Закона за защита на потребителите административно нарушение.

При направена проверка на 15.06.2012г. в магазин „Германос”, находящ се в гр.Айтос, ул.”Цар Освободител”№13, стопанисван от касатора, по повод потребителски сигнал с вх.№ Б-03-692/29.05.2012г. е било установено, че мобилния телефон, посочен в жалбата на потребителя е предмет на три броя рекламации (съгласно сервизни протоколи № 501051043/23.02.2012г., № 501069759/22.03.2012г. и № 501105712/14.05.2012г.), като телефонът, въпреки няколкократните ремонти, не е приведен в съответствие с договора за продажба, както и не е удовлетворено желанието на клиента за замяната му с нов. С Протокол № К-131744/15.06.2012г. на касатора е дадено задължително предписание за замяна на телефона с нов, но от дружеството не е представен акт за удовлетворяване на рекламацията, като е постъпил отговор с изх.№ 211/19.06.2012г., съгласно който мобилния апарат е бил ремонтиран неколкократно и е направено предложение същият да се изпрати на независима експертна оценка. При извършена повторна проверка, обективирана в констативен протокол №К-64028 от 26.06.2012г. от контролните длъжностни лица е посочено, че когато клиентът е неудовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113 от ЗЗП правото на избор принадлежи на него между една от следните възможности, а именно: разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, намаляване на цената или нов телефон, даден е срок за изпълнение до 03.07.2012г. В посочения срок от дружеството е постъпило становище с вх.№ 225/03.07.2012г., като отново не е представен акт за удовлетворяване на рекламацията. Към датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение № К-027178/09.07.2012г., предписанието не е изпълнено, с което фактическия състав на нарушението по чл.230, във връзка с чл.114, ал.1 и чл.193, т.2 от ЗЗП е осъществен изцяло от обективна страна и доколкото нарушението е осъществено от юридическо лице-търговец, за съставомерността му не се изисква наличие на субективен елемент - вина.

Изложените от касатора подробни доводи касаещи характера на дадените задължителни предписания и тяхното предварително изпълнение настоящият касационен състав намира за неотносими към съставомерността на констатираното деяние. В случая са налице задължителни предписания, за които не се твърди и не се представят доказателства да са обжалвани по административен или съдебен ред и отменени, поради което следва да се приеме, че са влезли в законна сила и търговеца на който са дадени има задължението да ги изпълни. В този смисъл за съставомерността на вмененото на търговеца административно нарушение е от значение „изпълнението” или  съответно „неизпълнението” на дадените от контролния орган задължителни предписания. Ето защо, след като касатора не ги е изпълнил в определения срок е извършил вмененото му административно нарушение на чл.230 от ЗЗП и правилно е бил санкциониран с издаденото наказателно постановление. Наложеното наказание е в минималния  предвиден в санкционната норма размер и е надлежно определено в границите на предвиденото от закона, при отчитане критериите по чл.27 от ЗАНН.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 от 11.04.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 69/2013г. по описа на Районен съд гр.Айтос.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

    2.