Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 07 юли  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и пети юни, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №1050/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от пълномощник на АДФИ гр. София, против Решение №633/07.05.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 919 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 11-01-15162014/20.01.2015 г. на Директора на АДФИ гр. София, с което за нарушение на чл. 40, ал. 10 (редакция ДВ, брой 33/2012 г.) ЗОП, на основание чл. 132, ал. 2 ЗОП на РДГ Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд е приел допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, при издаване на наказателното постановление, без такива да са налице.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си юрисконсулт М., намира жалбата за неоснователна. Счита, че решението на първоинстанционния съд е мотивирано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Такова е и становището на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас.

Касационната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

С отмененото от първоинстанционния съд наказателно постановление, РДГ Бургас е била санкционирана за това, че на 01.04.2014 г. в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП е нарушил същия закон, като при наличие на законово задължение за това, не е изпратил обобщена информация по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл.14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, в законоустановения срок – до 31.03.2014 г. По отношение на описаното деяние наказващият орган е приложил санкционната разпоредба на чл. 132, ал. 2 от ЗОП (ред.ДВ брой 28/2004 г., изм. и доп. Брой 15/2013г.).

Първоинстанционният съд с решението си е приел, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка безспорно се установява от безпротиворечивите и незаинтересовани показания на свидетелката Конарова и от събраните писмени доказателства. Изрично е посочил, че в случая безспорно е налице извършено нарушение на чл. 44, ал. 10 от ЗОП (в редакция ДВ брой 33/2012 г.). За да отмени наказателното постановление обаче, е преценил, че незаконосъобразно е била ангажирана отговорността на санкционираното лице на основание чл. 132, ал. 2 ЗОП, тъй като посочената санкционна норма касае друго по вид нарушение – непубликуване на документ или информация, подлежащата на вписване в профила на купувача, а процесното нарушение не е такова.

Настоящият състав на съда намира, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон.

На първо място в наказателното постановление изрично е посочено в коя редакция е приложена съответната санкционна разпоредба.

Действително към датата на издаване на наказателното постановление нормата на чл. 132 от ЗОП е претърпяла законова промяна. В санкционната си част обаче, досежно конкретното нарушение, тази промяна се състои единствено в промяна на номера на алинеята. Вместо ал. 2, санкцията за неизпълнение на задължение по чл. 44, ал. 10 е предвидена в ал. 3 на текста. Следва да се отбележи и че законовата промяна не касае вида и размера на предвидените за това нарушение, наказания. Затова, дори да се приеме, че към датата на издаване на наказателното постановление санкционната разпоредба е некоректно посочена, то в случая не се касае до съществено нарушение на процесуалните правила. Това нарушение не засяга нито правото на защита на санкционираното лице, нито го поставя в по-неблагоприятно положение.

Съдът намира за неоснователни и възраженията, наведени от пълномощника на ответника в хода на касационното производство, че всъщност по силата на действащи вътрешни правила е съществувало конкретно определено лице, което е следвало да изпраща информация за обществените поръчки, поради което незаконосъобразно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическото лице.

Съществуването на вътрешни правила, които възлагат определени задължения на конкретно лице, не изключва възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на възложителя – юридическо лице. Това е така, защото за възложителя е налице задължение да организира дейността си така, че същата да е съобразена с изискванията на закона. След като в случая не е бил упражнен своевременно контрол и не е изпратена изискуемата информация, то нормата на чл. 132, ал. 3 от ЗОП е категорична, че с имуществена санкция следва да бъде наказан именно възложителят, който не е изпълнил задължението си по чл. 44, ал. 10 от същия закон.

По тези съображения, съдът намира, че първоинстанционното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №633/07.05.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 919 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-15162014/20.01.2015 г. на Директора на АДФИ гр. София, с което за нарушение на чл. 40, ал. 10 (редакция ДВ, брой 33/2012 г.) ЗОП, на основание чл. 132, ал. 2 ЗОП на РДГ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                          ЧЛЕНОВЕ: