О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер        1825                  Година 12.09.2013                        Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 1000 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.409 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Образувано е по молба на адв.Д.Н. от АК гр.Стара Загора, в качеството и на процесуален представител на Д.Г.С. с ЕГН ********** *** с искане за издаване на дубликат на първообразният изпълнителен лист, с който Районно управление „Социално осигуряване” гр.Бургас е осъдено да заплати сумата от 466 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.

По делото е постъпила молба вх.№ 7971/11.09.2013г. от адв.Д.Н., в която се сочи, че се оттегля молбата за издаване на дубликат на изпълнителния лист, като се декларира, че същия е намерен от Д.Г.С. и се прави искане да се прекрати производството.

С оглед заявеното оттегляне на молбата за издаване на дубликат от издадения по делото изпълнителен лист, същата следва да бъде оставена без разглеждане, производството да се прекрати а насроченото съдебно заседание да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНА насроченото на 23.09.2013г. открито съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ 7200/29.07.2013г. подадена от  Д.Г.С. с ЕГН ********** *** за издаване на дубликат на изпълнителен лист издаден по административно дело № 1000/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по реда на чл.409 от ГПК за издаване на дубликат от изпълнителен лист издаден по административно дело № 1000/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: