ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 1832            Година 13.09.2013             град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тринадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                               Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1048 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалби на  „Булфам” ЕООД, гр.***, представлявано от Б.Х.М., “Кота 180” ЕООД, гр.***, представлявано от Г.Ж.Ж., “Арконт” ЕООД, гр.***, представлявано от И.Н.Н. и “Атия Инвест” ООД, гр.***, представлявано от Г.Г.К. против заповед № 8-Z-200 от 18.02.2013г.  на Кмета на Община Созопол.

Съдът след извършена служебна проверка установи, че адм.дело № 767/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба на „Раммар” ЕООД, гр.Ямбол също против заповед № 8-Z-200/18.02.2013г.  на Кмета на Община Созопол.

Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете  жалби по повод на които са образувани производствата се оспорва една и съща заповед. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, насроченото съдебно заседание отменено, а жалбите да бъдат съединени за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм.д.№ 767/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателите и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 1048/2013г. с административно дело № 767/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу заповед № 8-Z-200/18.02.2013г.  на Кмета на Община Созопол, като производството ще продължи под № 767/2013 година.

ОТМЕНЯ насроченото на 01.10.2013г. от 11,40 ч. открито съдебно заседание.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1048/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: