ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1802                   11 септември  2013  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  единадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 1098  по описа за  2013 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалба на „Палетекс”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Г.Б.Д. против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол за издаване на удостоверение по молба с вх.№4-26-00-120/15.03.2013 година.

          С определение №940 от 26.04.2013 година,  жалбата е оставена без движение, на основание чл. 158, ал.1 АПК, с което е дадено указание, в 7- седем дневен срок, жалбоподателят да поправи нередовност по чл. 151, т.3 АПК- заплащане на дължима държавна такса и представяне документ за това по административното дело. Съобщението с указанието е изпратено на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес, който е седалище и адрес на управление на дружеството и е обявен в Търговския регистър, а именно гр.***. Последното е върнато с отбелязване, че многократно са оставяни съобщения на входната врата и пощенската кутия, но представител на дружеството за връчване не е открит и не се явил за получаването му./л.74 от делото/

          Изпратено е второ съобщение с указанието, което се е върнало по делото със същото отбелязване./л.76 от делото/

           Тъй като по делото не е постъпила информация, че юридическото лице е напуснало адреса, съдът с разпореждане от 19.07.2013 година е наредил съобщението да се връчи по реда на чл.50, ал.4 ГПК във връзка с чл.144 АПК.

          На 26.07.2013 година, уведомлението е залепено на вратата на адреса - гр.***. В указания в уведомлението двуседмичен срок не се явил никой за получаване на съобщението.

          До настоящия момент, нередовността не е отстранена, поради което съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото  прекратено.

          Освен това по делото е приложено удостоверение №4-26-00-120/1/26.03.2013 година, от съдържанието, на което е видно, че поисканото удостоверение е издадено от административния орган, но жалбоподателят не се явил в Община Созопол да го получи, поради което за дружеството не е налице правен интерес от настоящото оспорване и на това основание жалбата също следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати ./л.14 от делото/

Ето защо и на основание чл. 158, ал.3 АПК и чл.159, т.4 АПК,  Административен съд - Бургас, VІІІ -ми състав

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Палетекс”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Г.Б.Д. против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол за издаване на удостоверение по молба с вх.№4-26-00-120/15.03.2013 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело  номер 1098  по описа на Административен съд - Бургас за 2013 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                            СЪДИЯ :