ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1844                 16 септември 2013  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ – ми състав, в закрито заседание на шестнадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                Съдия: Златина Бъчварова

 Секретар Галина Дразова                                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

административно дело номер 1251 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/

          Образувано е по жалба на „Мерлин енд Аквантис”ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Т.Д.Т. против решение на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/, обективирано в протокол от 20.03.2013 година, „въз основа на заповед №715 от 01.03.2013 година на изпълнителния директор на ИАРА”, с което е определено класирането на кандидатите по конкурса за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Арапя”.

При извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

           На първо място, жалбоподателят оспорва решение на ИАРА, което не е годен за оспорване административен акт, съобразно специалния закон Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/.

  Процедурата по провеждане на конкурс за получаване на разрешение за стопански риболов за специализиран уред /в случая- далян "Арапя”/ е регламентирана в ЗРА, като в нормата  на чл.21з, ал.1 ЗРА е предвидено, че в 7-дневен срок от представянето на протокола на комисията по чл.21д, ал.1 с.з. изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред. Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й/чл.21з, ал.3 ЗРА/, която може да се обжалва по реда на АПК – чл.21з, ал.4 ЗРА. Следователно констатациите на комисията не подлежат самостоятелно на оспорване по съдебен ред, а следва да бъдат обективирани в финализиращия процедурата административен акт- заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

Такава заповед №РД-715 от 01.03.2013 година е издадена от компетентния административен орган и е връчена лично на представляващия дружеството на 06.03.2013 година/л.41 от делото/. Срещу този релевантен административен акт не е подадена изискуемата жалба до административния съд, а жалбоподателят е депозирал най-общо заявление за „преразглеждане на извършената техническа оценка на кандидатите“ /л.20 от делото/. По повод на това заявление комисията се е произнесла с цитирания протокол от 20.03.2013 година, с който се предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян на кандидата с най-добро класиране,  който протокол е предмет на съдебно оспорване. Нова заповед, респ. Разрешително за стопански риболов не са издавани. Дори да се приеме, че жалбата, с която е сезирана настоящата инстанция е насочена срещу заповед №РД-715 от 01.03.2013, тя е входирана пред административния орган на 03.04.2013 година, а срокът за нейното оспорване е изтекъл на 20.03.2013 година-сряда, работен ден.

Ето защо, съдът приема, че така подадената жалба е насочена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол, тъй като е част от проведената конкурсна процедура и е просрочена, защото не е подадена в предвидения в закона 14-дневен срок от уведомяване за издадената от изп. директор на ИАРА заповед, поради което е недопустима за разглеждане по същество.

  Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 и 5 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мерлин енд Аквантис”ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Т.Д.Т. против решение на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/, обективирано в протокол от 20.03.2013 година, „въз основа на заповед №715 от 01.03.2013 година на изпълнителния директор на ИАРА”, с което е определено класирането на кандидатите по конкурса за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Арапя”.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело номер 1251/2013г. по описа на Административен съд - Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                  

                                     СЪДИЯ: