О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1875

 

гр.Бургас, 16.09.2013 г.

 

 

            Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1441 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на М.И.Д., ЕГН ********** против писмо с изх. № 55-00-Ж-139/15.03.2013 г. и писмо с изх. № 55-00-Ж-193/29.04.2013 г.

С жалбата се претендира постановяване на решение, с което да се осъди Регионална здравна инспекция – Бургас, представлявана от директора д-р Г.П..

С разпореждане от 4.06.2013 г., съдът е дал указание на жалбоподателя в 7 дневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – гр. Бургас и представи като доказателство по делото документ за това, ведно с уточнение в какво се състои незаконосъобразността на оспорените актове и какво е искането оправено до съда. Указал е, че при неизпълнение на указанията на съда в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщението е сведено до знанието на адресата му на 6.06.2013 г. Определеният срок е изтекъл на 13.06.2013 г. - четвъртък, работен ден. В този срок, нередовностите по жалбата не са отстранени. Ново напомнително съобщение  е връчено на адресата му на 29.07.2013 г. Определеният срок е изтекъл на 5.08.2013 г. – понеделник, работен ден. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което на основание чл. 158, ал. 3 от АПК тя следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Ето защо и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане жалба на М.И.Д., ЕГН ********** против писмо с изх. № 55-00-Ж-139/15.03.2013 г. и писмо с изх. № 55-00-Ж-193/29.04.2013 г.

Прекратява производството по административно дело1441/2013 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………