ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1455 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Д., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА  Началник Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на отбраната-  гр.София, редовно призована, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото, да се приемат доказателствата.

Представям  съдебно удостоверение от Районен съд-Бургас, от което е видно, че има спор за собствеността, като моля настоящото административно производство да бъде спряно до разглеждането на този спор пред Районен съд-Бургас. Представям копие от съдебното удостоверение и за ответника. В момента се очаква отговор на Министерство на отбраната-София и насрочване на делото и затова молим настоящото дело да бъде спряно.

 

АДВОКАТ В.:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.П.Д. против отказ № 94-5285.02-10-10874/12.04.2013 година на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 7878/09.09.2013година от заинтересованата страна Министерство на отбраната, в което считат, че  жалбата е неоснователна.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам направеното по-горе искане за  спиране на настоящото производство във връзка с представеното съдебно удостоверение от Районен съд-Бургас.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, оспорвам изцяло жалбата. Моля, да приемете административна преписка.

Искането за спиране на настоящото производство, поради наличието на гражданско-правен спор по чл.108 от ЗС между заинтересованата страна и жалбоподателя, считам за неоснователно, поради следните причини:

 Образуването на гражданското дело е след произнасянето на административния орган по процесния отказ, който се обжалва. Едно от основанията за отказа е именно факта, че между страните е наличен спор за материално право за нанасяне на имота, неговата площ и т.н., обстоятелства които не могат да се преценят с отказа и са извън него. Инициирането на гражданското производство е след издаване на оспорения административен акт, който следва да се преценя към момента на издаването му. Ако евентуално резултата от гражданското производство бъде променен и жалбоподателя спечели делото, той би имал основание в последствие да поиска ново изменение на картата, с оглед нанасянето на имота му и съобразявайки се със съдебното решение административния орган следва да извърши това изменение. Към момента  на постановяване на оспорения отказ тези обстоятелства не са налице, поради което същия е законосъобразен и би следвало, повтарям отново към момента на издаването да се преценя административния акт. Предвид това считам, че е неоснователно искането за спиране на настоящото производство до приключване на гражданското дело.

По другите доказателствени искания изложени в жалбата, ще взема следното становище:

 Считам поставените въпроси към съдебно-техническата експертиза  за неотносими към конкретното изменение.

Изцяло възразявам и да бъдат приложени преписки нямащи нищо общо с нанасянето на конкретния имот, касаещи други имоти на други лица, извън въпросното правоотношение.

По искането за представяне на секретни доказателства, предоставям на съда.

АДВОКАТ Д.: Поддържам искането за спиране на настоящото производство.

 

Съдът по направеното искане за спиране на производството по настоящото дело намира за установено следното:

Предмет на настоящото производство е отказ за извършване на изменение на Кадастралната карта и Кадасралния регистръ на гр.Черноморец, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление, който отказ е мотивиран с липсата на подписан акт за непълноти и грешки от заинтересованата страна  Министерство на отбраната-София. В днешното съдебно заседание е представено съдебно удостоверение, видно от което    между жалбоподателя и заинтересованата страна Министерство на отбраната- София е образувано исково производство пред Районен съд Бургас. Това производство касае спор за собственост между страните и същото не се явява преюдициално по отношение на настоящото производство касаещо изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър към нея, което се развива по реда на ЗКИР. Ето защо направеното искане за спиране е неоснователно. Следва да се има предвид, че в самия ЗКИР е предвидено самостоятелно основание за изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър, след приключване на този спор, т.е. няма пречка жалбоподателя в случай, че спечели спора за собственост, въз основа на съдебното решение да подаде ново заявление за изменение на Кадастралната карта, въз основа на което да се образува ново административно производство и то да послужи за основание за изменение.

С оглед на гореизложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение за искането за спиране на производството по адм.д.№ 1455/2013година по описа на Административен съд гр.Бургас до приключване на производството по гр.д.№ 4282/2013 година по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване, тъй като не прегражда хода на производството.

 

СЪДИЯ:

 

АДВОКАТ Д.: В такъв случай, г-жо съдия оттегляме жалбата и моля административното дело да бъде прекратено.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Правната страна   , която стои до мен и ме защитава, я поддържам. Аз съм художник, който се бори по право с художествени средства, а моя защитник е юрист. Моето искане е  искането на моя защитник да се прекрати делото и целта която имам,  вярвайки в съда е да търся истината, чувствам се достоен, като се боря срещу хора, които опитват да ми вземат земята. Целта ми е да се боря за правото си и да си взема земята. Има и други ограбвани и моля съдът да застане на мястото на хората, които са бедни и се опитват да ги ограбят и да ни защитите и ние да се чувстваме граждани на Република България и да вярваме в съдебната система.

 

АДВОКАТ В.: Не възразявам  да се прекрати производството по делото, но  моля да се произнесете във връзка разноските.

 

Съдът с оглед направеното изявление от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител за оттегляне на жалбата, счита че са налице основанията по чл. 159 т.8 от АПК във връзка с чл.155 от АПК за оставяне на жалба без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

По искането за присъждане на разноските, съдът взе предвид нормата на чл.143 ал.4 от АПК, съгласно която когато оспорващия оттегли жалбата, той заплаща всички направени по делото разноски, включително и минималното  възнаграждение за един адвокат, ако другата страна е ползвала такъв. Ето защо е основателно направеното от адвокат В. искане за присъждане на разноските в размер на 150 лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.П.Д. против отказ изх. № 94-5285-02-10-10874/12.04.2013година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.

 

 ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 150/сто и петдесет/ лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1455/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок, но считано от уведомяването за заинтересованата страна Министерство на отбраната.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: