О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   1872

 

гр. Бургас, 16.09.2013 г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1761 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба  на К.Ж.Б., ЕГН **********,*** против Решение № 94-01-17945/1/29.05.2013 год. на Директор на дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама”, към Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на К.Ж.Б. срещу Акт за установяване на задължение по декларация  (АУЗД ) № АУ007343/02.10.2012 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за незаконосъобразност. Твърди се, че оспореният  Акт за установяване на задължение по декларация не е връчен надлежно по реда на чл. 32 от ДОПК.

Съдът, намира жалбата за допустима – подадена в предвидения по закона срок, от лице с правен интерес от оспорване на акта.

Разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

С Решение № 94-01-17945/1/29.05.2013 год. на Директор на дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама”, към Община Бургас, е оставена без разглеждане жалба с вх. № 94-01-17945 от 27.05.2013 г., подадена от К.Ж.Б. срещу Акт за установяване на задължение по декларация  № АУ007343/02.10.2012 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, като просрочена.

С Акт за установяване на задължение по декларация № АУ007343/02.10.2012 г. за жалбоподателя са установени задължения за внасяне в размер общо на 489.12 лева и лихви за просрочие в размер на 338.44 лева. Акта е бил изпратен на жалбоподателя с писмо, с известие за доставена пратка № 4000156125 с пощенско клеймо от 03.10.2012 г. Видно от направените отбелязвания върху цитираното известие за доставяне, куриер е посетил записания върху плика адрес на датите 08.10.2012 год. и 18.10.2012 год., при които посещения, според поставения върху плика щемпел- „получателят отсъства при посещение”.

Във връзка с горната констатация, административния орган е пристъпил към връчване на акта по реда на чл. 32 от ДОПК – връчване чрез прилагане към досието. За целта, съобщение № 7343/06.11.2012 год. е било поставено на определеното за целта място в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас и е публикувано на Интернет сайта на община Бургас на 06.11.2012 год. Така поставеното съобщение е било свалено на 21.11.2012 год., а след изтичане на 14-дневния срок за възражения против издадения акт е била изпратена и Покана № ПДП009433/06.12.2012 год. за доброволно изпълнение. Поканата също е връчена по реда на чл. 32 от ДОПК.

На 27.05.2013 г. К.Б. е подала възражение срещу АУЗД с искане за погасяване на част от задълженията поради изтекла давност и доводи за ненадлежно връчване на акта. В резултат на така направеното възражение, с Решение № 94-01-17945/29.05.2013 год., Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас е оставил жалбата без разглеждане. В мотивите на цитираното решение, Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е приел, че връчването на акта е извършено надлежно и жалбата е просрочена.

Спорът в настоящото производство е дали е налице редовно връчване и дали са били налице основанията за връчване на АУЗД по реда и при условията на чл. 32 от ДОПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ДОПК връчването чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни. В ал. 2 е предвидено, че обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция. В настоящия случай, към изпратената административна преписка липсват протоколи за осъществени най-малко две посещения през 7 дни на адреса за кореспонденция на жалбоподателя. Извършено е само отбелязване върху известието за доставка, направено от куриер, което не отменя задължението на административния орган, да състави протоколи по чл. 32, ал. 2 от ДОПК, с които да документира извършените посещения. В настоящия случай, липсват съставени протоколи, удостоверяващи извършените от административния орган най-малко две посещения на адреса на лицето, което представлява нарушение на регламентираните в чл. 32 от ДОПК процесуални правила.

От друга страна съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от ДОПК, адресът за кореспонденция по отношение на физическите лица е постоянният адрес, ако не е посочен писмено друг адрес. Видно от извършена служебна справка по делото за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя е посочен гр.***. Видно от известието за доставяне жалбоподателя е посещаван на този адрес. В приложения по делото АУЗД е посочен адрес за кореспонденция на жалбоподателя – гр.***, който се различава от постоянния и настоящия адрес. Административния орган е следвало да връчи АУЗД на посочения адрес за кореспонденция.

Предвид изложеното Акт за установяване на задължение по декларация № АУ007343/02.10.2012 год. е бил връчен на жалбоподателя нередовно, поради което Решение № 94-01-17945/29.05.2013 год. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което възражението против АУЗД е оставено без разглеждане, като просрочено е незаконосъобразно.

Воден от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя Решение № 94-01-17945/1/29.05.2013 год. на Директор на дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама”, към Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на К.Ж.Б. срещу Акт за установяване на задължение по декларация  (АУЗД ) № АУ007343/02.10.2012 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

Връща преписката на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас за разглеждане по същество на възражение № 94-01-17945/27.05.2013 год., подадено от  К.Ж.Б. против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ007343/02.10.2012 год., съобразно дадените указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                            СЪДИЯ: