ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1790                         дата 11 септември 2013 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 11 септември 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

     Секретар: ………………….

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 1767 по описа за 2013 год.,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.Р.Я., понастоящем в Затвора – гр.Бургас, ул.”Индустриална” №88, ІІІ група, ІІ етаж, килия №203,  с искане за образуване на досъдебно производство.

Жалбата е подробна, но с неясна обстоятелствена част и в същата се твърди, че жалбоподателят е посетил на 27.06.2013г.  стоматолог в затвора Бургас за извършване на зъболекарски интервенции. Излага в хронология посещенията в лекарския кабинет и предприети от лекаря (фелдшер) действия, използвани инструменти (за които твърди, че са негодни за употреба, тъй като са многократно използвани) и обезболяващи лекарства (за които сочи, че са с изтекъл срок на годност). Посочва, че общото му здравословно състояние не е добро и твърди, че следва да бъде поставен под лекарско наблюдение, като изброява заболяванията от които страда и медикаментите, които приема.

При извършена служебна проверка за редовността на жалбата, с разпореждане на съда от 10.07.2013год. същата е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано в 7 - дневен срок от уведомяването да уточни предмета на подадената жалба, като посочи кой административен акт, действие или бездействие обжалва, с оглед правилното очертаване предмета на спора и конституирането на ответник по делото. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е редовно уведомен за указанията на съда, като съобщението е върнато с отбелязване, че е получено от лицето на 23.07.2013год. В указания 7-дневен преклузивен срок, а и до настоящия момент, нередовностите не са отстранени, поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.Я., понастоящем в Затвора – гр.Бургас, ул.”Индустриална” №88, ІІІ група, ІІ етаж, килия №203  с искане за образуване на досъдебно производство.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1767 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                СЪДИЯ: