О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1747              от   02.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на втори септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1802 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Д. И.И., ЕГН **********,*** против Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 73/11.06.2013 год., издадено от А.Н. – Заместник-кмет по „Европейски политики, Околна среда” при Община Бургас. С атакувания акт, административният орган е разрешил отсичането и изкореняването на 12 (дванадесет) броя декоративни и 2 (два) броя плодни дървета, находящи се в УПИ ІІІ, кв. 1 по плана на парк „Езеро”, гр. Бургас, описани по видове и номера в опорно-сравнителния план по проекта, както следва:

- Corylus sp. (лешник) – 2 броя (№ 12, 13);

            -  Koelreuteria paniculata (китайски мехурник) – 2 броя (№ 32, 33);

            -  Thuja orientalis (туя) – 1 брой (№ 34);

            -  Prunus laurocerasus (лавровишня) – 1 брой (№ 37)

            -  Pinus sp (бор) – 1 брой (№ 38);

            -  Juniperus virginiana (моливно дърво) – 4 броя (№ 40, 41, 44, 43)

            -  Tilia sp (липа) – 1 брой (№ 40)

            -  Malus sp (ябълка) – 2 броя (№ 46, 47),

съгласно приложените паспорти, санитарни експертизи и проект по част „Паркоустройство и благоустройство”.

С разпореждане на съдията докладчик по делото от 12.07.2013г. е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седмодневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателя в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от Д.И. на 16.07.2013г. В указания срок (23.07.2013г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените му указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. И.И., ЕГН **********,*** против Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 73/11.06.2013 год., издадено от А.Н. – Заместник-кмет по „Европейски политики, Околна среда” при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1802/2013г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: