О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1880             от 17.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1815 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на адв. Е.М.Б. – пълномощник на „АРАПЯ РИЗОРТ” ЕАД с ЕИК *** с адрес за кореспонденция гр. ***против Решение № 16/17.05.2013 год. на Началник отдел Местни данъци и такси (МДТ) при Община Царево. С оспорения административен акт, Началника на отдел МДТ при Община Царево е потвърдил Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 5213006530/11.04.2013 год., издаден срещу дружеството жалбоподател. Заявено е твърдение, че оспорения административен акт е неправилен и незаконосъобразен по изложени доводи.

С разпореждане на съдията докладчик по делото от 17.07.2013г. е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателя в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес на 31.07.2013г. В указания срок (07.08.2013г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените му указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена. Съгласно чл. 158, ал. 3 от АПК, ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 1, жалбата или протестът се оставя без разглеждане с разпореждане на съдията-докладчик. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът прекратява делото.

            Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Е.М.Б. – пълномощник на „АРАПЯ РИЗОРТ” ЕАД с ЕИК *** с адрес за кореспонденция гр.*** против Решение № 16/17.05.2013 год. на Началник отдел Местни данъци и такси (МДТ) при Община Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1815/2013г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: