ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

град Бургас, № 1912/ 20.09.2013 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на двадесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                                 СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№ 1836 по описа на Административен съд-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на М.С.Г. с ЕГН********** и адрес *** против НОИ-РУСО гр.Бургас, с която ищцата иска да бъде осъден ответникът да й заплати обезщетение в размер на 6 034,83 лв. за вреди причинени от неправомерни действия на административният орган, ведно със законната лихва от дена на завеждане на исковата молба до окончателното плащане.

В з.з. на 30.07.2013г. съдът е оставил исковата молба без движение с подробни указания ищецът да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания е връчено лично на М.С.Г. на 05.08.2013г., на посоченият в ИМ съдебен адрес. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 12.08.2013г. – понеделник, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №1836/2013г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

     По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.2, и т.5, чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1836/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба подадена от М.С.Г.,*** против НОИ-РУСО гр.Бургас, като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               СЪДИЯ: