ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 1855                Година 16.09.2013               Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1858 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба, наименована „заявление”, подадена от С.Д.Н. *** против заповед № 8-Z-380/03.04.2012г. на кмета на Община Созопол, с искане да се осигури по възможност праволинейно трасе на преминаване, като конфигурация за достъп до имота или най-малко чупките под 90° да се редуцират до 30° като ъгъл на по-плавен подход на преминаване по трасето, с което няма да бъдат нарушени императивните условия на чл.192, ал.5 от ЗУТ за общински имот и да се изготви нова оценка, кореспондираща с новото трасе.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства намира настоящата жалба за процесуално недопустима, като продадена след предвидения в чл.215, ал.4 от ЗУТ срок.

Съгласно чл.215, ал.1, изр.първо от ЗУТ, индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл.216, ал.1, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, като съгласно ал.4 жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му.

С процесната заповед на основание на основание чл.192, ал.3, ал.4 и ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ и чл.36 от Закона за опазване на селскостопанското имущество е учредено в полза на С.Д.Н. и Р.П.И. право на преминаване през УПИ ІV-726, кв.51 по плана на с.Росен.

С.Д.Н. е уведомен за заповедта по пощата, видно от представеното по делото известие за доставяне, подписано лично от него на 06.04.2012г..

С оглед датата на връчване на заповедта, предвидения в чл.215, ал.4 от ЗУТ, 14-дневен срок за нейното обжалване изтича на 20.04.2012г. – петък, присъствен ден и след като жалбата е входирана в Административен съд гр.Бургас на 18.07.2013г. тя се явява просрочена.

На жалбоподателят е предоставена възможност да ангажира по делото доказателства за подаване на жалбата в срок, като изпратеното до него съобщение е получено на 03.09.2013г., като в указания 7-дневен срок, а и до настоящия момент по делото не са постъпили такива.

Спазването на срока за обжалване на административните актове е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на процеса, поради което жалбата на С.Д.Н., като подадена извън законоустановения срок, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.Н. *** против заповед № 8-Z-380/03.04.2012г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1858 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: