О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1781/10.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на девети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 1876/2013 година.

 

Производството е образувано по жалба (лист 21-22) от С.К.М. с ЕГН ********** *** против становище с рег. № 99-00-02/ 11.01.2013 година и становище с рег. №99-00-97/18.03.2013 година на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане” към Общински съвет – гр.Средец.

След извършена служебна проверка в деловодната система на съда, настоящият съдебен състав констатира, че пред Административен съд – Бургас между същите страни на същото основание е било образувано адм.д. № 1665/2013 година, приключило с определение № 1718/27.08.2013 година.

Установеното обстоятелство е пречка за ново разглеждане на същото оспорване.

 По изложените съображения, на основание чл. 159 т.7 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.К.М. с ЕГН ********** *** против становище с рег. № 99-00-02/ 11.01.2013 година и становище с рег. №99-00-97/18.03.2013 година на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане” към Общински съвет – гр.Средец.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1876/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: