О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1782/09.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на девети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 1902/2013 година.

 

Производството е образувано по жалба от “Гедика” ЕООД – Приморско с ЕИК ***, представлявано от управителя Г.Г.Д. с ЕГН ********** против заповед № 535/01.07.20123 година на кмета на Община Приморско.

С оспорената заповед е разпоредено премахването на преместваем обект “кафе - автомат”, монтиран в района на улица “Черно море” № 42/46, който е разположен, според административния орган, без разрешение за поставяне по реда на чл. 56 ал.2 от ЗУТ.

С определение № 1638/29.07.2013 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, да обоснове правния си интерес от оспорването, като представи доказателства, че съоръжението, цитирано в заповедта, е негова собственост или е поставена от него.

На жалбоподателя е посочено, че неизпълнението на указанията на съда ще има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане.

С уведомление вх. № 7428/08.08.2013 година от жалбоподателя са представени договори за доставка и приемателно – предавателни протоколи с “Вендинг партнерс” ЕООД и “България вендинг сървисиз” ООД за покупка на автомати за топли напитки и тяхното фактическо предаване (разполагане).

От представените доказателства правният интерес на жалбоподателя не може да бъде установен по никакъв начин. Автоматите за топли напитки не са индивидуализирани в достатъчна степен (посочена е само марката им), като не е индивидуализирано и мястото на монтирането им (предаването им на получателя). В един – единствен предавателен протокол е посочено място на монтиране – улица “Ропотамо” № 43, но това място не е идентично с мястото на кафе – автомата, описано в оспорената заповед.

В този смисъл, правният интерес на жалбоподателя от оспорването не е установен, а това е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

            По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от “Гедика” ЕООД – Приморско с ЕИК ***, представлявано от управителя Г.Г.Д. с ЕГН ********** против заповед № 535/01.07.20123 година на кмета на Община Приморско.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1902/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: