О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1917/19.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на деветнадесети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 1908/2013 година.

 

Производството е образувано след изпращането по компетентност от РС – Средец на “иск” вх. № 1007/21.05.2013 година (лист 2 от приложеното гр.д.239/2013 година на РС - Средец), подаден от Я. С. И. в качеството му на председател на “Сдружение Манастирско Настоятелство На Голямобуковски Манастир”Св. Живоприемен Източник - ИБПЦ”” село Голямо Буково, община Средец с последно посочен съдебен адрес – град ***.

В исковата молба се излага хаотично хронология на събития, като от преписката по делото, състояща се от множеството документи, представени от И. настоящият съдебен състав е предположил, че на И. е била отказана регистрация в Община Средец, като местна структура на вероизповедание “Истинна българска православна църква”, за който акт Я. И. твърди, че е бил обявен за незаконосъобразен (?) от Комисията за защита от дискриминация (Комисията).

С определение № 5551/18.06.2013 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да уточни срещу кого предявява иска си, какво е фактическото основание за предявяването му (въз основа на какви обстоятелства е претърпял вреди, кое е причинилото ги лице, както и по какъв начин са причинени). Поискано е и да се индивидуализира акта на Комисията.

На И. е посочено, че неизпълнението на указанията на съда ще има за правна последица оставяне на иска без разглеждане.

Я. И. се е запознал с указанията на съда лично – в деловодството – на 10.09.2013 година.

На 11.09.2013 година с молба вх. № 7953 Я. И.  е заявил, че искът му е насочен срещу Т.П.С. – бивш кмет на Община Средец.

По указанието за уточнение на фактическите основания за предявяването на иска е изложена несвързана хронология във връзка с отказана регистрация – неясно на какво – на имот, сдружение с нестопанска цел или на вероизповедание, чиито автор е лицето “Я.Ч.”, чиято служебна позиция в общината не е посочена.

По указанието да се посочи акт на Комисията, посредством който ищецът претендира установяване на засягането на правата му е изложено фрагментарно движението на становище № 14-30-87/07.09.2011 година подадено от И. до председателя на Комисията, без да е изпълнено указанието.

В петитума на молбата се иска да бъдат осъдени “виновните лица”, а Я. И. да бъде върнат като монах отново в манастира “Св. Живоприемен източник” – село Голямо Буково.

При така направеното уточнение от Я. С. И., съдът счита, че констатираната нередовност не е отстранена. Ищецът не сочи логически свързано (дори описателно – без употреба на юридически термини) от какво правоотношение произтича иска му, за да може да се квалифицира претенцията му. Не посочва конкретен акт или действие/бездействие, които оспорва. Не формулира и смислен осъдителен петитум.  

Неотстраняването на процесуалната нередовност на исковата молба е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

            По изложените съображения, на основание чл. 203 ал.2 от АПК и чл. 1 ал.2 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ВРЪЩА искова молба от Я. С. И. в качеството му на председател на “Сдружение Манастирско Настоятелство На Голямобуковски Манастир”Св. Живоприемен Източник - ИБПЦ”” село Голямо Буково, община Средец с последно посочен съдебен адрес – град *** .

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1908/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: