О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   1943

 

гр. Бургас, 24.09.2013 г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти септември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1928 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба  на „Земинвест” ЕАД, ЕГН *********, с адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 5, представлявано от изпълнителния директор Л.И.С. против Решение № МДТ-7/10.07.2013 год. на ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Земинвест” ЕАД, гр. София срещу Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 38/09.03.2012 г., издаден от данъчен инспектор в Дирекция „ФСД и УОС”, звено „Местни приходи” при Община Карнобат.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за незаконосъобразност. Оспорва се връчването на акта по предписания от закона ред.

Съдът, намира жалбата за допустима – подадена в предвидения срок, от лице с правен интерес от оспорване на акта.

По отношение връчването на оспореното решение, с административната преписка е представена единствено разписка, издадена от куриерска служба „Спиди” АД, според която на 10.07.2013 г. акта е бил изпратен на дружеството с експресна услуга. Посочено е, че същият следва да бъде доставен до 11.07.2013 г., но липсват данни дали е бил доставен на тази или друга дата, поради което настоящият състав счита жалбата за допустима. 

Разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

С Решение № МАТ-7/10.07.2013 год. на ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, е оставена без разглеждане жалба с вх. № 26-00-741 от 22.05.2012 г., подадена от „Земинвест” ЕАД срещу Акт за установяване на задължение по декларация  № 38/09.03.2012 г., издаден от данъчен инспектор в Дирекция „ФСД и УОС”, звено „Местни приходи” при Община Карнобат, като просрочена.

С определение № 869 от 15.04.2013 г. на Административен съд – гр. Бургас, е отменено решение № МДТ-4/14.06.2012 г., издадено от ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, с което е оставена без разглеждане същата жалба, като просрочена и е върната преписката на началника на отдел „Местни данъци и такси” в Община Карнобат за произнасяне според дадените указания. В съдебният акт е посочено, че след извършена служебна проверка в Търговския регистър на Република България е установено, че дружеството се представлява единствено и само от изпълнителния директор, но решаващият орган не се е съобразил с така даденото му указание и отново е оставил без разглеждане жалбата, като просрочена.

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 6 от ДОПК съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения. Видно от представеното по делото известие за доставяне на АУЗД, същото е получено от Младенова, посочена като упълномощено лице. В случая, според данните от преписката и направената служебна проверка, получилото акта лице не е вписано като пълномощник на адресата или като лице, определено да получава книжа или съобщения. След като получателят на известието за доставяне не е обозначен като лице от горепосочения кръг - надлежни получатели, то удостовереното връчване не може да се приеме за редовно по смисъла на посочените норми.

От друга страна в оспорения акт, ръководителят на звено „Местни приходи” при Община Карнобат е изложил и мотиви по същество, които са в противоречие с постановения  от органа диспозитив, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като препятства не само правото на защита, но и възможността за упражняване на ефективен съдебен контрол. Това е така, защото не е възможно да се установи действителната воля на издателя на оспорения акт.

Ето защо, жалбата като основателна следва да бъде уважена, а решението на административния орган отменено.

Воден от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя Решение № МДТ-7/10.07.2013 год. на ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Земинвест” ЕАД, гр. София срещу Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 38/09.03.2012 г., издаден от данъчен инспектор в Дирекция „ФСД и УОС”, звено „Местни приходи” при Община Карнобат.

Връща преписката на ръководителя на Дирекция „Местни приходи” при Община Карнобат за произнасяне по същество на жалба с вх. № 26-00-741/22.05.2012 год., подадена от  Земинвест” ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация № 38/09.03.2012 год., съобразно дадените указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                СЪДИЯ: